Wednesday, 17 April 2024

ร่ วมอนุโมทนาบุญ วัดท่ซุ ง มอบ 1.3 ล้าน ซื้ อเครื่ อ งเอกซเ ร ย์ให้กับทางโ ร งพย าบ าลอุทัยธานี

เมตตาธรรมค้ำจุนโลก วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พิธีส่งมอบเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ให้กับทางโรงพยาบาลอุทัยธานี ณ มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(ศาลา ๑๒ ไร่เดิม) วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

เวลา ๐๙.๓๐ น. ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ ท่านเจ้าอาวาส ได้มอบเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง(ราคา ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท) ให้กับทางโรงพยาบาลอุทัยธานี โดย นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นตัวแทนในการรับมอบเครื่องเอกซเรย์นี้ให้กับทางโรงพยาบาลอุทัยธานี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการตรวจรักษาคนไข้

ถ้าพูดถึงการทำบุญทำทาน คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าคือ การตักบาตร บริจาคทรัพท์สิ่งของ และการไปร่วมงานบุญต่างๆ เท่านั้น .. ดังนั้น“บุญ” ก็คือความดีที่เราทำ ทั้งจากการทำท าน รั กษาศีล และเจริญภาวนา กลั่ นใจเราให้ใส สะอาด บริสุทธิ์ ยิ่งบริสุทธิ์ ปร าศจ ากความโล ภ ความโก รธ ความหล งมากเท่าไร บุญก็ยิ่งมาก อนุโมทนาสาธุบุญ

วัดจันทาราม หรือ วัดท่าซุง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 510 ไร่ โดยแยกเป็นเนื้อที่วัด 280 ไร่ เนื้อที่ป่า 230 ไร่ อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 3 เส้น จดถนนสาธารณะ ทิศใต้ประมาณ 3 เส้น จดถนนสาธารณะ ทิศตะวันออกประมาณ 3 เส้น 16 วา จดถนนสาธารณะ ทิศตะวันออกประมาณ 3 เส้น 16 วา จดถนนสาธารณะ วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2471 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2482 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร (อ้างอิงเนื้อหาจาก วิกิพีเดีย)

บุญนี้เป็ นของทุกท่ๅนเสมอกันน ะ อนุโมทนๅบุญร่ว มกัน

ขอบคุณที่มา : Watthasung.com