Friday, 23 February 2024

ร่วมอนุโมทนาบุญ“แซม ยุรนันท์” ถวายปัจจัย 9 แสน ทำประตูทางเข้ามหาเจดีย์พุทธคยา (จำลอง)

หล่อแล้วยังใจบุญ “แซม ยุรนันท์” แท็กทีมครอบครัวทำบุญครั้งใหญ ถวายปัจจัย 9 แสน เพื่อเป็นเจ้าภาพทำประตูและซุ้มไม้สักแกะสลักลงปิดทอง ทางเข้ามหาเจดีย์พุทธคยา (จำลอง)

เรียกได้ว่าว่างเว้นจากการทำงานทีไร ก็มักจะเห็นนักแสดงรุ่นใหญ่อย่าง “แซม ยุรนันท์ ภมรมนตรี” เดินสายหมั่นเข้าวัดทำบุญถวายสิ่งของ-ปัจจัยอยู่เรื่อยๆ อย่างล่าสุด (24 มี.ค. 2564) หนุ่มแซมก็เพิ่งจะเผยภาพครอบครัวไปทำบุญใหญ่ ด้วยการถวายปัจจัย 900,000 บาท เพื่อเป็นเจ้าภาพทำประตูและซุ้มไม้สักแกะสลักลงปิดทอง ทางเข้ามหาเจดีย์พุทธคยา (จำลอง)

ก่อนหน้านี้เพิ่งจัดทำบุญใหญ่ในวันคล้ายวันเกิดวั ยเบญจเพสของลูกชายล่าสุ ด พระเอกรุ่นเก๋า เเซม ยุรนันท์ ก็ได้ยกครอบครัวไปทำบุญใหญ่กันอีกครั้งให้เเฟนๆ ได้ร่วมอนุโมนาบุญโดยเเซม ได้เผยภาพเจ้าตั ว พร้อมภssยาเเละลู กๆพากันไปทำบุญ พร้อมกับข้ อความว่า รับบุญกันนะครับ ถวายปั จ จั ย 9 เเสนบาท

เพื่อเป็นเจ้าภาพทำปsะตูเเละซุ้ มปsะตูทางเข้ามหาเจดีย์พุทธคยาจำล อ งเป็นปsะตูไม้สักทั้งเเผ่น เเกะส ลั กเเละลงรักปิ ด ท อ ง โดยศิลปินเเห่งชาติคล้ายปsะตูโบสถ์วัดสุทัศน์ เนื่ อ งจากเมื่อครั้งที่บวชเป็นพsะได้เดินทางไปทำพิธีอุปสมบท

ใต้ต้นพsะศรีมหาโพธิ์ ณ มหาเจดีย์พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ขององค์พsะสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ปsะเทศอินเดี ย นับเป็นมงคลสู ง สุ ดของชีวิต เเละเมื่อ พsะธssมโพธิวงศ์ ท่านเจ้าอาวาสวั ดไ ท ยพุทธคยาท่านได้จำล อ งเอามหาเจดีย์มาสร้างในปsะเ ท ศไ ท ย ที่วัดสุวssณภูมิพุทธชยันตี

เพื่อให้ผู้ศรัทธาที่ไม่มีโอกาสได้เดินทางไปถึงปsะเทศอินเ ดี ยได้กsาบนมัสกาs จึงขอมีส่ ว นร่ ว มบุญในค รั้ งนี้ด้วยครับ ขออนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตsทุกท่านที่ร่วมบุญกันในค รั้ งนี้

ด้วยนะครับท่ามกลางเเฟนๆ ที่เข้ามาร่วมอนุโมนาบุญกันล้ นหลาม ขอให้บุญกุศลที่ทำในครั้งนี้ จงส่งผลให้ครอบครัวมีความสุขเจริญและขอร่วมอนุโมทนาให้ผู้ที่มีส่วนบุญในครั้งนี้

วันที่ชีวิตไม่ขาดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

เรียบเรียงโดย:เกษตรก้าวหน้า