Thursday, 20 June 2024

ร่วมสาธุบุญ “ธรรมนัส-นฤมล” เดินสายร่วมบุญบริจาค ถวายปัจจัย พร้อมแจกข้าวสาร อาหารแห้งให้ชุมชนที่เดือดร้อน

ล่าสุด พ.ค. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ฝ่ายปฏิบัติการและในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสถานการณ์ พปชร.(ศปฉ.พปชร.) พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ร่วมบริจาคถวายปัจจัยและข้าวสารอาหารแห้งในโครงการ “โรงท าน ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร”เพื่อสนับสนุนค่าภัตตาหารเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมแจกเครื่องอุปโภคบริโภคสิ่งของจำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำวันบรรเทาความเดือนร้อนชุมชน

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ฝ่ายปฏิบัติการและในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสถานการณ์ พปชร. (ศปฉ.พปชร.) เปิดเผยว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เพื่อนำปัจจัยมาถวายเพื่อสบทบทุนค่า สนับสนุนค่าภัตตาหารเครื่องอุปโภคบริโภค ร่วมถึงนำข้าวสารอาหารแห้งมาถวายในโครงการ “โรงทานวัด”ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

ซึ่งเป็นโครงการเพื่อจัดภัตตาหารถวายแด่พระภิกษุ-สามเณรในพระอาราม รวมถึงเป็นการแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่เดือดร้อนจากผลกระทบการแพ ร่กระจาย เพื่อเป็นการสนองตามพระราชดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

“การร่วมบริจาคสนับสนุนโครงการโรงทานในครั้งนี้ เป็นไปตามพระราชดำริสมเด็จพระสังฆราชฯ ที่ทรงเห็นว่าวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนคู่กับสังคมไทยมานับแต่โบราณตราบจนปัจจุบัน

นอกเหนือจากเป็นที่พำนักของพระภิกษุสามเณร เพื่อการเรียนรู้ ยังเป็นสถานสาธารณสงเคราะห์ของชุมชนอีกด้วย ดังนั้นวัดที่พอมีศักยภาพ สามารถให้การอนุเคราะห์เพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับชุมชนได้” ร.อ.ธรรมนัสกล่าว

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 9-31 พฤษภาคม 2564 โดยผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนค่าภัตตาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค ในโครงการ ผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ 020-280734-7 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามฯ