Friday, 14 June 2024

รัฐบาลปล่อยกู้เงิน “ขุดสระ-เจาะบ่อบาดาล” รายละไม่เกิน 5 หมื่น ดอกเบี้ย 0% นาน 6 ปี

ครม.อนุมัติงบ 500 ล้านบาท ปล่อยกู้เกษตรกร ‘ขุดสระ-เจาะบ่อบาดาล’ รายละไม่เกิน 5 หมื่นบาท คิดดอกเบี้ย 0% คืนหนี้ภายใน 6 ปี ปลอดการชำระหนี้นาน 2 ปี

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร วงเงิน 508.2 ล้านบาท ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ยืมเพื่อนำไปดำเนินการในโครงการ

สนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2 และให้สถาบันเกษตรกรนำเงินทุนที่ได้ไปจัดสรรให้สมาชิกกู้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย เพื่อนำไปลงทุนพัฒนาแหล่งน้ำในแปลงไร่นาของตนเอง

สำหรับวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนฯ 508.2 ล้านบาท แบ่งเป็น 1.เงินจ่ายขาด 8.2 ล้านบาท และ 2.เงินยืม 500 บาท เพื่อให้สมาชิกสถาบันเกษตรกรกู้ยืมรายละไม่เกิน 5 หมื่นบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขุดสระในพื้นที่ 1 ไร่ ความลึก 2 เมตร หรือเป็นการขุดเจาะบ่อบาดาล อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี ระยะเวลาคืนหนี้ 6 ปี (ปี 2563-68) ปลอดการชำระหนี้ 2 ปีแรก และให้ชำระหนี้ปีที่ 2-6 ปีละ 25% ของวงเงินกู้ยืม ตั้งเป้าหมายมีเกษตรกรได้รับเงินกู้ยืม 10,000 ราย

“การลงทุนพัฒนาแหล่งน้ำในแปลงไร่นาของตนเองอย่างเป็นระบบ จะช่วยลดความเสี่ยงการพึ่งพาน้ำจากระบบชลประทานและจากธรรมชาติเพียงอย่างเดียว ส่งผลให้สมาชิกสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ตลอดทั้งปี และสามารถประกอบอาชีพเสริม เช่น เลี้ยงปลา ปลูกพืชผักสวนครัว เป็นต้น เพื่อลดรายจ่ายหรือเพิ่มรายได้ และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน”น.ส.รัชดากล่าว

ก่อนหน้านี้ ครม.มีมติ อนุมัติการจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ยืมเงินเพื่อดำเนินโครงการฯ ระยะที่ 1 เป็นเงินยืม 300 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 0% กำหนดชำระคืนภายใน 5 ปี (ปี 2559-64) เพื่อให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปขุดสระเก็บกักน้ำ ขุดเจาะน้ำบาดาลในที่ดินของตน โดยผลการดำเนินโครงการในระยะที่ 1 มีสมาชิกสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 28,000 ราย แต่สามารถจัดสรรเงินให้ได้เพียง 6,014 ราย

น.ส.รัชดา กล่าวว่า ครม.ยังมีมติเห็นชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกร ผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 วงเงิน 3,120 ล้านบาท เพื่อดูแลเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง หลังจากรัฐบาลได้เยียวยาเกษตรกรไปแล้ว 5 แสนราย ในพื้นที่ประสบภัยฝนทิ้งช่วง 19 จังหวัด และอุทกภัย 30 จังหวัด โดยแหล่งเงินจะมาจากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปีงบ 2562 จำนวน 2,967 ล้านบาท ที่เหลือเป็นงบของหน่วยงานปีงบ 2563

*** สามารถติดต่อกู้ได้ที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ
*** ถ้าโพสนี้มีประโยชร์ โปรแชร์ต่อ ไปยังกลุ่มเกษตรต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะแก่ผู้พบเห็น

แหล่งข่าว : https://www.isranews.org/isranews-news/85916-gov_85916.html