Monday, 20 May 2024

ยอดนักมวย แมนนี่ ปาเกียว สร้างบ้านให้กับคนยากจน กว่า 1,000 หลังในบ้านเกิด

แมนนี่ ป าเกียว vegus ชาวฟิลิ ปปินส์ เรื่องราวของเขาน่าทึ่ งมาก

เพราะเขามาจากครอบครัวที่ย ากจน และทำมาหลายอาชี พเช่น นักแสดง ดารา นักโฆษณาพรีเซ็นเตอร์

เขาผ่านเรื่องราวและประส บการณ์มาเยอะมากๆ และขามักจะกล่าวเสมอว่า

เขาไม่เคยลืมว่าเขามาจากที่ไหน และเป็นนักมวยทีใจบุญที่สุดสำหรับคนย ากจน

โดยเขามักจะหักทุนที่เขาขึ้นสั งเ วี ย นชนะส่วนหนึ่งไปบริจ าคและแจกจ่ายให้กับผู้ย ากจน

คนไร้บ้านในบ้านเกิดของเขา และเขายังได้ทุ่มทุนเพื่อสร้างบ้านให้กับคนจน กว่าหนึ่งพันหลัง

อย่ างไรก็ตาม ป าเกียวนั้นไม่ได้สร้างบ้านเอาไว้ข ายแต่อย่ างใด

แต่สร้างให้คนย ากจนที่ไร้บ้านเข้าอยู่อาศัยฟรี ซึ่งยอดมวยขวัญใจชาวเอเชียเล่าว่าสิ่งนี้

จะทำให้คนอีกกว่าพันครอบครัวมีความสุ ขและคุณภาพชีวิ ตที่ดีขึ้น

แมนนี่ ป าเกียว เป็นในดวงใจของใครหลายๆคนชาวเมืองฟิลิปปินส์ เพราะเขาไมเคยลืมว่าเขามาจากที่ไหน

และเป้นนักมวยที่เก่งเอามากๆชอบทำบุญเห็นอกเห็นใจเพราะเขาเคยอยู่ในชีวิ ตที่แสนจนมาก่อน

ทำให้เขาแบ่งทุนที่เขาได้จากการขึ้นสังเวียนบผู้ย ากจนอยู่ตลอดเวลา

เขาเคยกล่าวว่า ชี วิ ต ข อ ง ผ ม มี ค ว า ม สุ ข ทุ ก ค รั้ ง ที่ ไ ด้ แ บ่ ง ปั น ชีวิ ตของเขาก้าวผ่านความย ากลำบ ากมามากมาย

ซึ่งการเป็นนักมวยทำให้เขาได้รับทุนแบบมห าศ าลมาก เรียกได้ว่าเป้นนักมวยในตำนานก็ว่าได้

ซึ่งต่อไม่รู้ได้ว่า จ ะ มี นั ก ม ว ย ที่ มี จิ ต ใ จ ที่ เ อื้ อ เ ฟื้ อ แ บ บ เ ข า อี ก ไ ห ม เขามีบุ ตรที่น่ารักและภรรย า ที่สวยและใจดี

และวงการมวยจะต้องจดจำเขาปตลอดกาล ด้วยความดีและความเก่งกาจของเขา

แมนนี่ ป าเกียว ชาวฟิลิ ปปินส์ ผู้ที่จะกลายเป็นที่จดจำของชาวเมืองตลอดไป