Monday, 24 June 2024

“มหัสจรรย์ น้ำส้มสายชูญี่ปุ่น” ป้องกันอาหาร เน่าเสีย ได้

ก้ า ว สู่ ฤ ดู s้ อ น อ ย่ า ง นี้ อุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมทำให้แบคทีเรียเจริญได้ง่าย ส่งผลให้อาหารบูดเน่าเสียและทำให้เกิดอาหารเป็นพิษได้ง่ายเช่นกันเกษตรก้าวหน้าก็เป็น ผู้โปรดปรานอาหารรสชาติอร่อยตามธรรมชาติจึงต้องหาวิธีการถนอมอาหารเพื่อป้องกันไม่ให้อาหารบูดเ น่ า เสี ย หนึ่งในวัตถุดิบที่คนเก่าแต่ก่อน ใช้ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคเพื่อป้องกันอาหารเป็นพิษก็คือน้ำส้มสายชูนั้นเอง มาดูวิธีการถนอมอาหารโดยใช้น้ำส้มสายชูกันนะคะ

เหตุผลในการใช้น้ำส้มสายชูเพื่อการป้องกันอาหารบูดเ น่ าเ สี ยและอาหารเป็นพิษ

น้ำส้มสายชูญี่ปุ่น เ ป็ น น้ำ ส้ ม ที่ ไ ด้ จ า ก ก า ร นำ ข้ า ว ข้ า ว ก ล้ อ ง ห รื อ ส่ ว น ผ ส ม ข อ ง ข้ า ว ข้ า ว โ พ ด แ ล ะ แ ป้ ง ส า ลี ม า ห มั ก โ ด ย โ ค จิ ข อ ง ร า จ น ไ ด้ น้ำ ต า ล ซึ่ ง ถู ก เ ป ลี่ ย น เ ป็ น แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ โ ด ย ยี ส ต์ จ า ก นั้ น แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ จ ะ ถู ก เ ป ลี่ ย น ใ ห้ เ ป็ น น้ำ ส้ ม โ ด ย แ บ ค ที เ รี ย อ ะ ซี โ ต แ บ ค เ ต อ ร์ (Acetobactor Sp.) น้ำ ส้ ม ที่ ไ ด้ จ ะ มี ส่ ว น ผ ส ม ข อ ง ก ร ด อ ะ ซิ ติ ก แ ล ะ ก ร ด ซิ ต ริ ก ซึ่ ง มี ค่ า p H ป ร ะ ม า ณ 2 – 3 โ ด ย ค่ า p H ดั ง ก ล่ าว จ ะ ยั บ ยั้ ง ก า ร เ พิ่ ม จำ น ว น ข อ ง แ บ ค ที เ รี ย ที่ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด อ า ห า ร เ ป็ น พิ ษ ไ ด้ ดี

วิธีการนำน้ำส้มสายชูมาถนอมอาหารอย่างง่ายการหมักเนื้อปลาดิบด้วยน้ำส้มสายชูญี่ปุ่น

ปลาที่มีไขมันสูงหลายชนิด เช่น ปลาซาบะและปลาซาร์ดีน อุดมไปด้วยสารอาหารที่ทำให้เกิดการเน่าเสียได้ง่าย คนญี่ปุ่นมีวิธีการถนอมปลาดิบดังกล่าวโดยการนำมาหมักในส่วนผสมของน้ำส้มสายชูหมัก เกลือ และน้ำตาล ซึ่งช่วยในการยืดอายุของปลาดิบโดยคงความอร่อยของเนื้อปลาได้นานขึ้น

ใช้หมักผักสดต่างๆ

คนญี่ปุ่นใช้น้ำส้มสายชูญี่ปุ่นยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียที่ปนเปื้อนมาในผักสด โดยการนำน้ำส้มสายชูสำหรับทำซูชิ หรือน้ำส้มสายชูที่เติมเกลือและน้ำตาลเล็กน้อยมาคลุกเคล้าหรือหมักกับผักสดที่ล้างสะอาด แล้วหมักไว้ในตู้เย็นประมาณ 30 นาที จากนั้นจึงนำมารับประทานได้อย่างอร่อยและปลอดภัย

ใช้เป็นส่วนผสมเครื่องปรุงอาหาร

การใช้น้ำส้มสายชูเป็นส่วนผสมของเครื่องปรุงในการผัดหรือต้มเคี่ยวเนื้อสัตว์ นอกจากจะช่วยให้เจริญอาหารได้มากขึ้นแล้ว ก็ยังป้องกันไม่ให้อาหารบูดเน่าเสียด้วย

นำมาหุงกับข้าว

ในฤดูร้อนที่ข้าวสุกมักจะเสียได้ง่ายหากวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง การหุงข้าวโดยเติมน้ำส้ม 1 ช้อนชา ต่อข้าวสาร 1 ถ้วย  จะช่วยไม่ให้ข้าวบูดง่ายและทำให้ข้าวนุ่มอร่อยขึ้นด้วย

นอกจากน้ำส้มสายชูญี่ปุ่นแล้ว ก็ยังมีวัตถุดิบอีกหลายชนิดที่คนญี่ปุ่นใช้เป็นส่วนผสมของเครื่องปรุงเพื่อป้องกันอาหารบูดเน่า เช่น บ๊วยดองและเลมอน ซึ่งมีกรดซิตริกสูง ขิง ซึ่งมีสารซิงเจอโรน (Zingerone) ใบชิโสะ ซึ่งมีสารเพอริลล์อัลดีไฮด์ (Perillaldehyde) และกระเทียม ซึ่งมีสารอัลลิซิน (Allicin) เป็นต้น สารประกอบในวัตถุดิบดังกล่าวมีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียได้ดี

หากสนใจอยากยืดอายุอาหารไว้ให้ได้นานโดยไม่ใช้สารกันบูดที่เป็นสารสังเคราะห์ ก็ลองใช้น้ำส้มสายชูญี่ปุ่นและวัตถุกันเสียตามธรรมชาติดังกล่าวดูนะคะ