Saturday, 20 July 2024

ผู้ว่าฯ สุพรรณ มอบเงินส่วนตัว 1 ล้าน มอบเป็นทุนการศึกษาให้ 3 นร.สอบติดแพทย์แต่ยากจน

วันนี้เรามีเรื่องราวดีดีมาฝาก นับว่าเป็นเรื่องราวที่ทำเอาชาวเมืองเหน่ออิ่มเอมหั วใจมากที่สุดอีกเรื่องหนึ่ง เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบเ งิ นส่วนตัว 1 ล้านบาท เป็นทุนการศึกษาเเ ก่นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย3 รายที่สอบเข้าศึกษาต่อคณะเเพทย์ศ าสตร์

โดยที่ห้องปฏิบัติงานผู้ว่ารา ชการ จ.สุพรรณบุรี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ม อ บทุ นการศึกษ าให้เเ ก่นักเรียนโ ร งเรียนกรรณสูตศึกษ าลัย อ.เมืองสุพร รณบุรี จำนวน 3 รายที่สอบเข้าศึกษ าต่อในระดั บอุดมศึกษาคณะเเ พ ท ยศ าสตร์ได้เเก่

1. นายปัณฑิต ลี้วิบูลย์ศิลป์ คณะเเ พ ทยศ าสตร์ วิทย าลัยเเ พทยศ าสตร์พ ระมงกุฎเกล้า จำนวน 58,000 บา ท
2. นางสาวไอศิก า พราหมเกษม คณะเเ พทย์ศ าสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทย าลัยมหิ ดล จำนวน 58,000 บา ท
3. นางสาวชนิกานต์ ภู่มาลา คณะเเพทย์ศ าสตรบัณฑิต สถาบั นพระบร มราชช นก ศู นย์จ.รา ชบุรี จำนวน 59,000 บาท

เเละจะมอบทุนต่อเนื่องในปีการศึกษาที่ 2 -6 ทุนละ 55,000 บาทรวมเป็นเ งินจำนวน 1 ล้า นบาทโดยเป็นทุนให้เปล่าไม่มีเงื่อนไข เพื่อสนับสนุนนักเรียนของจังหวัดสุพรรณบุรีที่ มีความประพฤติดีเเละตั้งใจเรียนได้มีโอกาสทางการศึกษ า

ทั้งนี้ผู้ว่าร าชการจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวว่าในฐานะที่มาทำงานที่จังหวัดสุพรรณบุรี ก็ต้องตอบเเท นบุ ญคุ ณของเเผ่ นดิน ด้วยการช่ ว ยเห ลือชาวจังหวัดสุพรรณบุรีโดยม อบทุ นการศึกษ าเพื่อช่ว ลดภาระค่ าใช้จ่ายของครอบครัวขอให้บริหารจัดการเวลาในการเรียนให้จบการศึกษ าเเละเมื่อเรียนจบการศึกษ าเป็นเเ พ ทย์เเล้ว อย่ ามุ่งเน้นการเปิดคลินิ กเพื่อหาร ายได้เพียงอย่ างเดียวเพราะเ งิ นไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิ ตเเละขอให้ทำงานรั บใช้ตอบเเทนบ้านเมือง

ปริมาณของ“ความสุ ข”ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ“สิ่งดี ๆ”ที่เราได้รับเเต่อยู่ที่ “มุมมอง”ของเราที่มีต่อ“สิ่งเหล่านั้น”ต่ างหาก