Wednesday, 17 April 2024

“ผักชี” ผักที่ปลูกง่าย คุณประโยชน์สูง 30-45 วัน เก็บขาย สร้างรายได้ดี

ผักชีเป็นผักที่ปลูกง่าย เพราะสามารถปลูกได้ทุกสภาพดินปลูกโดยไม่ใช้ดินเลยก็ยังได้

ขั้นตอน การเตรียมแปลงปลูกผักชี
1.การเตรียมแปลง ป ลู ก เริ่มต้นด้วยการ ถ า งหญ้า และปรับพื้นที่แปลงตามประเภทของแปลงให้เหมาะสมกับฤดู และพื้นที่ เช่น
2.ฤดูฝนหรือพื้นที่ชุ่มตลอดปี ควรที่จะ ทำแปลง ป ลู ก แบบยกร่องสูงหรือจัดให้มีร่องระหว่างแปลงเพื่อการระบายน้ำ
ฤดูแล้งหรือพื้นที่ขาดแคลนน้ำ ควรเตรียมแปลงในระดับพื้นหรือแปลงยกสันร่องระหว่างแปลง
3.เมื่อ ทำการกำจั ด วั ช พื ชและปรับระดับแปลงให้ได้ระดับแล้ว จึ ง ทำการพรวนดินผสมกับ ปุ๋ ย ธรรมชาติที่ สามารถหาได้ในท้องถิ่น นั้น อาทิเช่น พวกแกลบ ปุ๋ ย ค อ ก ฟางข้าว เศษใบไม้ เป็นต้น

การเตรียมเมล็ด พั น ธุ์ผักชี
เมล็ดพั น ธุ์ที่มีการปลูกใน ปั จ จุ บั น ควรล้างออกให้สะอาด และแช่ด้วยน้ำสะเดาประมาณ 1 ชั่วโมง ก่อนนำมาหว่านที่แปลง เพื่อช่วยป้องกันแมลงมากั ด กิ น เมล็ดพั น ธ์ ผักชีก่อนการงอก สำหรับการแช่อาจแช่ใส่ถังน้ำหรือใส่ห่อผ้ามัด และแช่ในถังก็ได้

การปลูกผักชี
1.ให้ทำ ก าร หว่านเมล็ด โดยให้แต่ละเมล็ด ห่ า งกันประมาณ 5-10 เซนติเมตร จากนั้น ใ ห้ ใ ช้คราด ทำการคราดตามแนวลึก และ แ น ว ข วางของแปลงประมาณ 2 รอบ
2.พร้อมนำฟาง ข้า ว โปรยกลบ ซึ่งควรใช้ฟางข้าวที่มีการบดหรือสับขนาดสั้นๆ และไม่หว่านโปรยให้หนาจนเกินไป พร้อมทำการรดน้ำให้ชุ่มน่ะค่ะ

การดูแลรักษาผักชี
การให้น้ำในระยะ เ ริ่ ม แรกหลังการหว่านเมล็ดจะให้น้ำประมาณ 2 ครั้ง/วัน ในช่วงเช้าเย็นทุกวัน จนถึงระยะประมาณ 30 วัน ให้เว้นช่วงวันให้น้ำประมาณ2-3 วัน/ครั้งโดยให้น้ำเช้าเย็นเช่นกัน สำหรับช่วงก่อนการเก็บเกี่ยวประมาณ 1 สัปดาห์ ควรให้น้ำน้อยลงประมาณ 3-4 วัน/ครั้ง

การใส่ ปุ๋ ย ผักชี
ให้ใช้น้ำแช่ปุ๋ ย ค อ ก โดยทำการแช่ใส่ถังไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ และนำเอาส่วนที่เป็นน้ำรดในแปลงผักชีประมาณ 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ ทั้งนี้ให้เริ่มการให้ปุ๋ ย น้ำประมาณ 1 สัปดาห์ หลังจากการงอก นอกจากนั้น ให้นำเศษ ปุ๋ ย ค อ ก ที่เป็นตะกอนหลังการแช่น้ำโปรยหว่านในแปลงเป็นระยะประมาณ 2 ครั้ง/เดือน

การกำ จั ด วั ช พื ชผักชี
1.ศั ต รู พื ช ของผักชีมักไ ม่ พ บ มากนัก แต่เพื่อความมั่นชัวร์ให้ใช้น้ำ ต้ ม ใบสะเดาหรือใบพืชที่มีลักษณะขม เช่น ฟ้าทะลายโจร บอระเพ็ด เป็นต้นรดในแปลงสัปดาห์ละครั้ง
2.การกำ จั ดวั ช พื ช ให้ทำการถอนวั ช พื ช ในแปลงเป็นระยะ ประมาณ 3 ครั้ง ตลอดระยะการปลูกก็ถือว่าเพียงพอ

การเก็บเกี่ยวผักชี

1.ผักชีจะเริ่มเก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุประมาณ 40-45 วันก่อนการเก็บเกี่ยว ควรรดน้ำให้ชุ่มแปลงดินเพื่อการถอนผักชีที่ง่ายขึ้น ทำให้ต้นผักชีไม่ขาดการเก็บ
2.เกี่ยวผักชี ทำได้โดยการใช้มือจับที่โคนรากแล้วถอนดึงขึ้นมาแล้วสะบัดดินออก แล้วน้ำไปล้างน้ำคัดใบสีเหลืองหรือใบที่เน่าออก มัด ๆ เป็นกำแล้วใส่ตะกร้าเพื่อทำการขนส่งต่อไปต้นผักชีที่เป็นสีเขียวสม่ำเสมอจะขายได้ราคาดีผักชีสามารถเก็บเ กี่ ย ว ได้เมื่ออายุประมาณ 30-45 วัน ก่อนทำการเก็บเกี่ยวให้รดน้ำในแปลงให้ดินชุ่มเสียก่อนจะทำให้ ถ อ นรากผักชีได้ ง่ายขึ้น

สำหรับผู้ที่สนใจปลูกผักชีขายควรสำรวจตลาดในท้องที่ให้ละเอียด ทั้งจำนวนคนผลิต คนขาย โดยประมาณการให้ใกล้เคียงที่สุด อีกทั้ง ราคาของผักชีแต่ละช่วง รวมถึงการบรรจุหีบห่อ หรือแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่า แม้ว่าผักชีจะเป็นผักที่มีความต้องการสูงแต่หากมีการปลูกมากเกินไปก็ทำให้ราคาตกต่ำได้อีกทั้งยังควรวางแผนการปลูกและช่วงเวลาจำหน่ายเป็นอย่างดี