Saturday, 20 July 2024

ปลูกมันสำปะหลังยังไง ให้หัวใหญ่ น้ำหนักเพิ่ม ให้ผลผลิตสูง

สวัสดีท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นแอดมินและทีมงานเพจธรรมะเกษตรก้าวหน้าก็ขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลงานของเราตลอดมา ทางทีมจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เสมอ วันนี้แอดมินจะพามาทำความรู้จัก มันสำปะหลัง พืชเศรษฐกิจ ที่สามารถสำรายได้ให้ครัวเรือนไม่น้อยเลยทีเดียว แต่จะปลูกยังไงให้ได้ผลผลิตที่ดี หัวใหญ่ย า ว ดกเป็นก้อน วันนี้แอดมินจะนำเคล็ดลับมาฝากแฟนเพจกันค่ะ

มันสำปะหลัง จัดอยู่ในพืช ที่ต้อง ก า ร น้ำน้อย แต่การเจริญเติบโต และปริมาณผลผลิต ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนด้วย การปลูกมันสำปะหลังโดยอาศัยน้ำฝนควรปลูกในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน และ ช่วงเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน ซึ่งเป็นช่วงที่สามารถปลูกและให้ผลผลิตสูงมาก

เตรียมท่อนพั น ธุ์ ให้จัดหาท่อนพัน ธุ์ ที่สมบูรณ์ ต า สวย ดังภาพประกอบ

การปักท่อนพัน ธุ์ ให้ตั้งตรงลึกในดิน ป ร ะ มาณ 1 ใน 3 ของความย า วท่อน พั น ธุ์ ควรมีต า ให้งอก 4 – 5 ต า ขึ้นไป ปลูกเป็นแถวแนวตรง เพื่อสะดวกในการบำรุง รั ก ษ าและกำ จั ด วั ช พืช โดยใช้ระยะระหว่างแถว 1.20 เมตร ระยะระหว่างต้น 80 ซม.

ควรระวังอย่าปักส่วนยอดลงดินเพราะต า จะไม่งอก การปักตรง 90 องศา หรือปักเฉียง 45 องศากับพื้นดินให้ผลผลิตไม่แตกต่างกัน แต่สะดวกต่อการกำจั ด วั ช พืช ง่ายต่อการเก็บเกี่ยวและให้ผลผลิต สู ง กว่าการปลูกฝัง 10-15 เปอร์เซ็นต์

มันสำปะหลังต้อง ก า รธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการ ส ร้ า ง หัว สร้างแป้ง หากเลือกใช้ ปุ๋ ยเ คมีถูกสูตรและอัตราส่วนที่เหมาะสมในการเพาะปลูก ก็จะช่วยให้ต้นมันสำปะหลังเติบโตสมบูรณ์

โดยแนะนำการใส่ ปุ๋ ย เ ค มี 2 ครั้ง ต่อฤดูปลูก ดังนี้ การใส่ ปุ๋ ย ในมันสำปะหลัง ปุ๋ ยตรากระต่ายแนะนำการใส่ปุ๋ ย ตรากระต่ายในช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับมันสำปะหลัง

ครั้งที่1 หลังจากปลูก 35-45 วัน เพื่อช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตทางลำต้นและใบ แนะนำใส่ ปุ๋ ยตรากระต่ายสูตร 46-0-0 ผสมกับปุ๋ ย ต ร ากระต่ายสูตร 15-15-15 หรือสูตร16-8-8 CT ในสัดส่วน 1:2 และใส่ปุ๋ ยครั้งละประมาณ 30-50 กิโล/ไร่(สำหรับปุ๋ ยจำนวน 30 กิโลกรัม ให้ผสมสูตร 46-0-0 อัตรา 10 กิโลกรัม และสูตร 15-15-15 หรือสูตร
16-8-8CT อัตรา 20 กิโลกรัม) ทั้งนี้เกษตรกรควรใส่ปุ๋ ย 2 ข้างลำต้นรัศมีพุ่มใบในขณะที่ดินมีความชื้นแล้วกลบปุ๋ ยทุกครั้ง หากไม่กลบปุ๋ ยอาจสู ญ เ สี ยปุ๋ย มากเกิน 50%ไปกับการชะล้างของน้ำฝน

ครั้งที่2 เมื่อมันสำปะหลังอายุ 70 – 90 วัน แนะนำควรกำจั ดวั ชพืชเสียก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้วัชพืชเข้ามาแย่งกินปุ๋ ยในแปลงเพาะปลูก ช่วงนี้เป็นระยะเวลาที่สำคัญมาก เนื่องจากเป็นระยะที่ต้นมันสำปะหลังเริ่มใกล้เข้าสู่ระยะลงหัวมีการพัฒนารากและสะสมอาหารไว้ที่หัวมัน แนะนำให้ใช้ปุ๋ ยตร ากระต่ายสูตร 15-15-15 ผสมกับ 0-0-60 ในสัดส่วน 1:2
และใส่ปุ๋ ยในอัตรา 30 – 50 กิโลกรัมต่อไร่(สำหรับปุ๋ ยจำนวน 30 กิโลกรัม ให้ผสมสูตร 15-15-15 อัตรา 10 กิโลกรัม และสูตร 0-0-60 อัตรา 20 กิโลกรัม) โดยใส่ที่โคนต้นและกลบปุ๋ ย ด้วย วิธีนี้ช่วยการบำรุงหัวมันสำปะหลัง ให้เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้งและน้ำหนักไปพร้อมกัน

หมายเหตุ: ปริมาณการใส่ปุ๋ ยเ คมีขึ้นอยู่กับสภาพดินและความสมบูรณ์ ของต้นและหากใส่ปุ๋ ยเ คมีมากก็ส่งผลให้ผลผลิตสูงมากด้วยเช่นกัน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : https://www.chiataigroup.com/article-detail/KMFertcassava2
เรียบเรียงโดยเพจธรรมะเกษตรก้าวหน้า