Thursday, 29 February 2024

ปลูกฟักทองให้ ออกดอก ออกผล ลูกดก ได้ง่ายๆใน 1 นาที เก็บผลไว้รอขาย หรือบริโภคได้นานๆ โดยไม่ต้องใส่ตู้เย็น

การปลูก ฟักทองคล้ายๆ กับแตงโม ควรที่จะ ขุดไถดินลึกประมาณ 25-30 ซม. เพราะเป็นพื ช ที่มีระบบรากลึก ควรตากดินไว้ 5-7 วัน ควรใส่ปุ๋ ย คอกหรือปุ๋ ย หมัก เพื่อปรับปรุง สภาพดินให้ร่วนซุย และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ ให้ดิน แล้วจึงย่อยพรวนดินให้ร่วนซุยเก็บเศษวั ช พื ชต่างๆ ออกจากแปลงให้หมดน่ะค่ ะ

การปลูก
พั นธุ์ที่มีลำต้นเลื้อยและให้ผ ลใหญ่ ใช้ เ นื้อที่ปลูกมาก โดยใช้ระยะปลูก 3×3 เมตร พันธุ์ที่มีทรงต้นพุ่ม ให้ผล ขนาดเล็ก ใช้ระยะปลูก 75×150 ซม. (พันธุ์เบา)

วิธีหยอดหลุมปลูก
หลุมละ 3-5 เมล็ด ลึกประมาณ 3-5 ซม. แล้วกลบหลุม ถ้ามี ฟ า ง ข้าวแห้ง ให้นำมาคลุมแปลงปลูก เพื่อรักษาความชุ่มชื้นให้แก่หน้าดิน และเมล็ดพั น ธุ์จะงอกเป็นต้นกล้า ตั้งตัวได้เร็วการหยอดหลุมปลูกในแปลง จะได้ต้นกล้าที่แข็งแรง และโตเร็วกว่า

การย้ายกล้าจากถุงม า ปลูก หากหลุมใดไม่งอก แม้จะนำมาปลูกซ่อม ก็จะเจริญไม่ทัน แต่หากว่างไว้ จะกินเนื้อที่ว่างมาก ควรปลูกซ่อม แต่จะเก็บผลได้ช้ามาก

การดูแล รั ก ษาและใส่ปุ๋ย
เมื่อต้นกล้างอกจะมีใบจริง 2-3 ใบแล้ว ควรถอนแยกต้น ที่ ไ ม่ ส มบูรณ์ออกไป เหลือต้นที่สมบูรณ์แข็งแรง เหลือหลุมละ 2 ต้น และรดน้ำทุกวัน

เมื่อต้นกล้าเจริญจนไม่มีใบจริง 4 ใบ ช่วงนี้ให้ใส่ปุ๋ ย แอมโมเนียมซัลเฟตหรือปุ๋ ย ผัก (21-0-0) ละลายน้ำแล้วใช้รดต้นฟักทอง ต้องรดน้ำทุกวัน เมื่อฟักทองเริ่มออก ดอ ก ใส่ปุ๋ ย สูตร 15-15-15 (หรือสูตรใกล้เคียงกัน เช่น 13-13-27 หรือ 14-14-21) โรยรอบๆ ต้นแล้วรดน้ำตามและใส่ปุ๋ ย อีกครั้งเมื่อฟักทองเริ่มติดผลอ่อน พั น ธุ์ฟักทองที่เป็นพั น ธุ์หนักให้ผลโต อายุเก็บเกี่ยวย า วนาน ดังนั้นการใส่ปุ๋ ย ให้ฟักทองพั น ธุ์หนักควรใส่มากกว่าพั น ธุ์เบา การรดน้ำต้ อ งรดน้ำทุกวัน จนคะเนว่าอีก 15 วัน จะเก็บผลแก่ได้ จึงเลิกรดน้ำ

เทคนิคใน การ ที่จะ ช่วยผสมเกสร
เมื่อด อ กฟักทองกำลังบานให้เลือกด อ กตัวผู้ เด็ดมาแล้วปลิดกลีบด อ กออกให้หมด นำไปเคาะละอองเกสรตั ว ผู้ให้ตกลงบนด อ กตัวเมีย ถ้าติดผลจะให้ผล อ่ อ น ถ้าไม่ติดผลด อ ก ตั วเมียจะฝ่อไป วิธีนี้เรียกว่า “การต่อ ด อ ก”

และอีกวิธี ห นึ่ ง ที่เกษตรกรผู้ปลูกฟักทอง จ.สกลนคร แนะนำเทคนิคง่ายๆ คือ เอานมผงที่ใช้เลี้ยงทารกผสมน้ำพอประมาณ พ่นใส่ด อ กฟักทองในระยะที่ด อ กกำลังบาน เพื่อล่อแมลงมาช่วยผสมเกสร วิธีนี้ช่วยให้ฟักทองติดผลทุกเถา โดยไม่ต้องต่อด อ ก

การเก็บเกี่ยวฟักทอง
ฟักทองเป็นพื ช ผักที่แมลงไม่ค่อยชอบทำลายเมื่อผล แ ก่ เก็บเกี่ยวไว้เลยโดยสังเกตสีเปลือก สีจะกลมกลืนเป็นสีเดียวกัน ไม่แตกต่างกันมากนักดูนวลขึ้นเต็มทั้งผล คือมีนวลขึ้นตั้งแต่ขั้วไปจนตลอดก้นผล แสดงว่าแก่จัดการเก็บควรเหลือขั้วติดไว้ ด้ ว ย สักพอประมาณเพื่อช่วยให้เก็บรักษาได้นานขึ้นสามารถเก็บผลไว้รอขาย หรือบริโภคได้นานๆ โดยไม่ต้องใส่ตู้เย็น

ซึ่งฟักทองเป็นอีกหนึ่งในผักที่มีสีเหลืองออกส้ม ที่ช่วยบำรุง และรักษาสายตา; มีสารต้านอนุมูลอิสระ ทีช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็ง; บำรุงผิวพรรณให้เต่งตึง ชุ่มชื่นได้อีกด้วย