Saturday, 20 July 2024

ปลูกพืชผักให้เจริญเติบโตได้ดี ไร้สารเคมี ประหยัดปุ๋ย สูตรนี้เก็บไว้ใช้ได้นานหลายปี

สำหรับคนที่ปลูกพืชผักแล้วอ ย า กจะมีอะไรบำรุงให้เ จ ริ ญ เ ติ บโตได้ดี และยังไ ล่ ศั ต รู พื ช อีกด้วย เป็นสูตรที่ทำง่ายมาก ๆ และวัสดุที่นำมาใช้ก็หาได้ทั่วไปเลย หากชอบก็อ ย่ า ลื ม แบ่ง ปั นสู ต รนี้ให้กับเพื่อน ๆ คนอื่นได้เข้ามา อ่ า นกันด้วยนะ ยิ่งถ้าใครที่ปลูกแล้วไม่อย ากจะพึ่ง ส า รเ ค มี ก็มาพึ่งสูตรนี้ได้เลย

ส่วนผสมที่ใช้
1. ตะไคร้ 1 กิโลกรัม

2. น้ำตาลทรายแดง ½ กิโลกรัม
3. เหล้าว 4 ขวด
4. ขวดโหล

วิธีการทำ
1. เอาตะไคร้มาหั่ นใ ห้เป็นชิ้นเล็ก ๆ ขนาดประมาณ 2 – 3 เซนติเมตร จำนวน 1 กิโลกรัม แล้วเอาใส่ไว้ในขวดโหล
2. แล้วเอาเห ล้ า ข า ว 2 ขวด แล้วก็เทลงในโหลให้ท่วมตะไคร้
3. จากนั้นหมั กไว้ 12 ชั่ วโมง (หรือ 1 คืน)
4. ต่อด้วยการเอาน้ำตาลทรายแดง ใส่ลงไป ½ กิโลกรัม และเ ห ล้ า ข า วอีก 2 ขวด ปิดฝาให้สนิทเลย
5. แล้วก็ ห มั กไว้อีก 10 วันแล้วก็เทใส่ขาวเก็บไว้ใช้ได้เลย

การเอาไปใช้
โดยเอามาใช้ 1 ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำ 10 ลิตร พ่นไ ล่ เ ห ล่ า แ ม ล ง เ พ ลี้ ย ห น อ น ต่าง ๆ ได้ โดยเอาไปใช้รดแปลงผักในสวนของคุณได้เลย โดยให้รด 7 วัน/ครั้ง สูตรนี้เวลาเก็บไว้ใช้นานหลายปีเลย ไม่ต้องก ลั วว่ามันจะเสีย ยิ่ง ห มั กไว้นานยิ่งดีเลย

เนื่องจากน้ำ ห มั กชนิดนั้นจะช่วยในการไ ล่ แ ม ล งและศั ต รู พืชอื่น ๆ ได้ดี และยังช่วยในการบำรุงต้นพืชให้เจ ริ ญ เ ติ บโตได้ดีอีกด้วย เพราะว่าน้ำหมั กชนิดมีกลิ่น ฉุ น มาก แม ลงไม่ชอบ แต่ว่าก็อาจจะใช้ไม่ได้กับ แ ม ล งบางชนิด หากอย ากจะให้มันฉุนมากขึ้นและแม ลงไม่ชอบมากกว่าเดิมนั้นให้ผสมย า เ ส้ น ลงไปด้วย

ที่ แ ม ล งไ ม่ชอบก็เพราะว่ามันมีส่วนผสมของข่า ตะไคร้ ที่พอมันโดนโตเหล่าแม ลงแล้วจะทำให้เกิดความแ ส บ ร้ อ น ระค า ยเคือง เลยทำให้แม ลงไม่มาใกล้พืชผักของเราอีกนั่นเอง แต่ว่าสูต ร นี้ก็ไม่ได้ใช้ดีมากเท่าไหร่ในด้านการบำรุง ให้หาสูตร ฮ อ ร์ โ ม นบำรุงอื่น ๆ มาใช้ด้วยกัน จะทำให้พืชได้รับ ส า รอาหารที่เพียงพอ