Monday, 24 June 2024

ผักกาดขาว พืชอายุสั้น ทำ เ งิ น ไว ปลูกได้ตลอดทั้งปี

ผักกาดขาว (Chinese Cabbage)
ผักกาดขาวมีอยู่หลายชนิด เช่น ผักกาดขาวปลี ผักกาดขาวใหญ่ ผักกาดขาวธรรมดา ผักกาดขาวเป็นผักอายุปีเดียว
ปลูกได้ตลอดทั้งปี แต่จะเจริญเติบโตได้ดีในช่วงฤดูหนาว อุณหภูมิ 15-22 องศาเซลเซียส คือ ในช่วงตุลาคม-กุมภาพันธ์ ขึ้นได้ดีในดินแถบทุกชนิด แต่ชอบดินร่วนที่มีการระบายน้ำได้ดี ต้องการน้ำและแสงแดดอย่างสม่ำเสมอ

การเตรียมดิน
ขุดดินลึก 30 ซม. หรือ 1 หน้าจอบ พลิกหน้าดินตากแดดไว้ 7 วัน จากนั้นย่อยดินให้ละเอียด ใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2 กก.ต่อ 1 ตารางเมตร คลุกเคล้าดินให้เข้ากัน ทำแปลงกว้าง 1 เมตร ยาว 4 เมตร รดน้ำให้ชุ่มทิ้งไว้ 3 วัน

การปลูก
การปลูกผักกาดขาวสามารถทำได้ 2 วิธี คือ แบบเพาะกล้าแล้วย้ายปลูก ซึ่งเหมาะกับผักกาดขาวปลี ซึ่งเมล็ดพันธุ์มีราคาแพง กับแบบหว่านลงแปลงซึ่งใช้กับผักกาดขาวใหญ่และผักกาดขาวธรรมดา ซึ่งเมล็ดพันธุ์มีราคาถูก

แบบเพาะกล้า หว่านเมล็ดพันธุ์ลงในแปลงเพาะกล้า แล้วโรยทับด้วยดิน คลุกปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกหนา 1 ซม. คลุมด้วยฟางหรือหญ้าแห้ง รดน้ำให้ชุ่ม แล้วรดน้ำเช้าเย็น เมื่อต้นกล้าอายุได้ 15-20 วัน ก็ย้ายไปปลูกในแปลงปลูกที่เตรียมดินดีแล้วให้มีระยะห่าง 30-35 ซม. ควรย้ายกล้าในตอนเย็น

วิธีหว่านลงแปลงปลูก ใช้เมล็ดพันธุ์หว่านลงในแปลง แล้วโรยทับด้วยปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอกหนา 1 ซม. คลุมด้วยฟางหรือหญ้าแห้ง รดน้ำให้ชุ่ม แล้วรดน้ำเช้าเย็น พอกกล้า อายุได้ 15-20 วัน ให้ถอนแยกให้แต่ละต้นห่างกัน 30-35 ซม.

การดูแล
รดน้ำวันละ 2 ครั้ง อย่าให้ขาดน้ำ ผักกาดขาวควรได้รับแสงแดดตลอดวัน ใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก หลังการถอนแยกและทุก 10 วัน จนถึงอายุเก็บเกี่ยว

การป้องกันและกำ จั ด ศั ต รูพืช
ถ้ามีหนอนหรือเพลี้ยมารบกวนให้ใช้ใบสะเดาหรือเมล็ดสะเดาบด 1 กก. ข่าแก่ 1 กก. ตะไคร้หอม 1 กก. สับปนกัน แล้วตำให้ละเอียด แช่น้ำ 20 ลิตร หมักไว้ 1 คืน กรองเอาน้ำยาผสมน้ำ 1:20 ฉีดพ่นช่วงเย็นทุก ๆ 3 วัน ควรจะผสมสบู่ 10 กรัมลงไปด้วย เพื่อช่วยให้น้ำยาจับใบ

การเก็บเกี่ยว
เมื่ออายุ 40-50 วันก็เก็บเกี่ยวไป ข า ย หรือกินได้