Thursday, 29 February 2024

ปลูกทุเรียนภูเขาไ ฟ เพียง 3 ปี กำไรปีละกว่า 4 ล้าน

ผู้ที่ชื่นชอบรสชาติทุเรียนกรอบนอกนุ่มใน หวานออกมัน เนื้อไม่เละ กลิ่นไม่ฉุน เมื่อแตะลิ้นแล้วจะสัมผัสได้ถึงรสชาติที่แตกต่างจากที่อื่น ๆ ที่เคยได้ลิ้มลองมา จะเข้าใจในความแตกต่างอย่างชัดเจน

เมื่อลิ้นสัมผัสกับเนื้อของทุเรียนภูเขาไ ฟ ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทอง เช่นเดียวกับทุเรียนภาคตะวันออก และภาคใต้ของประเทศไทย ที่สามารถยกระดับสู่การผลิตที่มีคุณภาพสูง (Premium Grade) และได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication : GI) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์รับรองแหล่งที่มาและคุณภาพของผลผลิตชุมชนที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น

นายปรีดา มุ่งหมาย หนึ่งในเกษตรกรชาวศรีสะเกษ ที่ปลูกทุเรียนภูเขาไ ฟศรีสะเกษเล่าให้ฟังว่า เดิมทีมีฐานะยากจน ได้ลงทุนค้าข ายหมากกับชาวจังหวัดจันทบุรี และปลูกยางพาราบนพื้นที่ 22 ไร่ ที่บ้านซำม่วง ตำบลซำ อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ต่อมาร าคายางพาราต กต่ำประกอบกับได้รับแรงบันดาลใจจากเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนจังหวัดจันทบุรี โดยได้รับความช่วยเหลือจากสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดศรีสะเกษ ในปี พ.ศ. 2560

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้เข้าไปให้คำแนะนำเทคนิคทางวิชาการเพิ่มเติมในการผลิตตามมาตรฐานทางการเกษตรที่ดี เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีและปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนด (Good Agricultural Practices: GAP) และให้การรับรองมาตรฐานในปี พ.ศ. 2563 รวมถึงการให้ความรู้ในการปรับปรุงบำรุงดิน การทำแนวกันชน เพื่อป้องกันการปนเปื้อนทางดิน ทางน้ำ และทางอากาศ การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร การจดบันทึกข้อมูล และการเก็บเกี่ยวที่เป็นมาตรฐานสากล โดยยึดแนวทางที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 สอน คือ จดบันทึกร ายรับร ายจ่าย ดูแลไม่ให้เงินข าดมือ ลงทุนเท่าที่มีจนกว่าทุเรียนจะให้ผลผลิต

“ได้นำความรู้ที่อบรมมาใช้ ตั้งแต่การพ่นส า รเ คมีป้องกันเชื้ อร าช่วงทุเรียนต้นเล็ก การให้ปุ๋ยบำรุงต้น บำรุงใบ การให้ฮอร์โมนเร่งร าก การใส่ปุ๋ยเร่งยอด เร่งดอก และบำรุงผล ใช้เวลาปลูกเพียง 3 ปีก็ได้ผลผลิต ที่ผ่านมาจะมีล้งมารับซื้อถึงหน้าสวนในร าคา 130 – 140 บาทต่อกิโลกรัม โดยเฉลี่ยแต่ละปีข ายได้ไม่น้อยกว่า 4 ล้านบาท ปีต่อ ๆ มาผลผลิตจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ร ายได้ยิ่งเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย” นายปรีดา มุ่งหมาย กล่าว

ทางด้านนายสมชาย เชื้อจีน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เผยว่าศูนย์ฯ นอกจากจะศึกษา ทดลอง เพื่อหาแนวทางการทำเกษตรในพื้นที่ภาคอีสานแล้ว ยังเป็นหน่วยตรวจรับรองมาตรฐานแปลงเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP : Good Agricultural Practices) อีกด้วย

“นายปรีดา มุ่งหมาย เป็นเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนที่ได้รับความรู้จากศูนย์ฯ ไปประยุกต์ใช้จนประสบความสำเร็จ และได้รับคัดเลือกให้เป็นเกษตรกรดีเด่นปี 2565 สาขาเกษตรที่ดีเหมาะสม GAP เป็นเกษตรกรที่น้อมนำแนวพระราชดำริเรื่องการผลิตให้มีความมั่นคง ทั้งการผลิตและการจำหน่ายมาดำเนินการ” นายสมชาย เชื้อจีน กล่าว

สำหรับจังหวัดศรีสะเกษ ณ เมษายน 2564 มีเนื้อที่ปลูกทุเรียนทั้งหมด 8,404 ไร่ ให้ผลผลิต 3,479 ไร่ เฉลี่ย 4,213 ตันต่อปี ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 18,430 บาทต่อไร่ต่อปี โดยธรรมชาติจะให้ผลผลิตในปีที่ 5 แต่หากมีการดูแลบำรุงรักษาอย่างดีจะให้ผลผลิตที่อายุปลูกตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

แหล่งข้อมูลอ้างอิงbangkokbiznews.com
เรียบเรียงโดยเพจธรรมะเกษตรก้าวหน้า