Thursday, 18 July 2024

บุ๋ม ปนัดดา เข้าช่ วย ร่วมสร้างบ้าน ให้สาวก่อสร้างต ก งาน หอบลูกน้อยวัย 7 เดือน อาศั ยเพิงพักเล็กๆ

บุ๋ม ปนัดดา นางฟ้าข องค น จ น ใครเดื อดร้ อ นที่ไหนเธอคนนี้วิ่งช่วยหม ด นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ หลังจากกรณีของสาวทำงานอาชีพก่อสร้างรายหนึ่งที่ต กงานจากปั ญ ห าจากสถ านก ารณ์ในปัจจุบันจนถู กให้ ออกจากที่พั กอาศัย ต้องหอบลู กชายวั ย 7 เดือน มาสร้างเพิงพักเล็ก ๆ อาศัยอยู่ย่ านมีนบุรี ไร้ข้าวของเครื่องใช้ หรือแ ม้แต่นมผงของลู กน้อ ย

จากปั ญห าความเ ดื อ ดร้ อ นที่เกิดขึ้น ล่ าสุด พบว่าทางด้านของ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ได้นำทีมองค์กรทำดี ลงพื้นที่เข้าช่ว ยเหลื อครอบครัวนี้ เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยที่เพจเฟซบุ๊ก บุ๋ม ปนัดดา ได้ขึ้นข้อความระบุว่า

จากกรณีที่มีคนแจ้งว่ามีครอบครัวพ่อ แม่ และลู กน้อ ยวั ย 7 เดือน ที่โด นข โม ยอุปกรณ์ทำมาหากิ น แถมโด นไ ล่ออกจากที่พั ก องค์กรทำดี ได้ลงพื้นที่ และพบว่ามีคนมาบริจ าคอาห าร นมผง มากพอสมควร แต่ที่พักเป็นเพิง ไม่สามารถทนลมฝนช่วงนี้ได้ ทางกู้ภั ย และคนใจดีในรูป ได้ลงมือสร้างเพิงชั่ วคราวให้อยู่ได้ป ล อ ดภั ຍมากขึ้น

บุ๋มจึงร่วมสม ทบทุ นการสร้างบ้านในครั้งนี้ และรอดูเพิ่มเติมหลังบ้านถูกสร้างเสร็จ ว่าควรมีอะไรเพิ่มเติมต่อไป

ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดีๆที่เราได้รับ” แต่อยู่ “มุมมอง” ของเรา ที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น”