Friday, 14 June 2024

น้ำหมักจุลินทรีย์จากใบไผ่แห้ง บำรุงดิน เพิ่มธาตุอาหารในดิน ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดี

ไผ่ เป็นพืชที่ใช้ประโยชน์ได้หลายส่วน ไม่ว่าจะเป็น หน่อ ต้น หรือใบ ซึ่งวันนี้จะพาทุกคนมาเรียนรู้วิธีการทำน้ำห มั กจากใบไผ่แห้งกันซึ่งสามารถนำไปบำรุงดิน ช่วยเพิ่มธ า ตุอาหารในดิน และยังช่วยให้พืชผักผลไม้ เจริญเติบโตได้อีกด้วย

เตรียม
1.น้ำตาลโมล า ส ครึ่งลิตร
2.น้ำ 5 ลิตร
3.แ ก ล บ ดิ บ 1 กิโลกรัม

4.รำละเอียด 1 กิโลกรัม
5.ใบไผ่แ ห้ ง 1 กิโลกรัม
6.ดินจอมป ล ว ก 1 กิโลกรัม
7.บัวรดน้ำ กะละมัง กระด้ง และไม้พาย

วิธีการทำ

นำน้ำตาลโมลาสครึ่งลิตร ลงในน้ำ 5 ลิตร คนให้เข้ากันเทใส่บั ว รดน้ำจากนั้นนำแกลบดิ บ รำละเอียด ใบไผ่แห้ง เทลงกะละมัง แล้วค ลุ กเคล้าให้เข้ากันเติมน้ำในบัวรดน้ำ รดลงในกะละมัง แล้วค ลุ ก เคล้าให้เข้ากัน ให้มีความชื้นอยู่ที่ 35% ทดสอบโดย กำแล้วน้ำไม่ไหลออกจากง่ามมือ พอปล่อยลงแล้วแ ต ก ออกจากกันถือว่าใช้ได้

ทำให้เป็นรูปโดนัท แล้วใช้กระด้ ง ปิดเอาไว้ 15 วันนำไปใส่ในล่อนสีฟ้า เพื่อจะทำการห มักต่อไปนำน้ำใส่ถังห มั ก 20 ลิตรและน้ำต า ลโมลาส 1 แก้ว คนให้น้ำตาลโมลาส ละลายกับน้ำ แล้วนำจุ ลิ น ท รี ย์จากใบไผ่แห้ง ใส่ลงไปในถังห มั ก แล้วกดให้จมน้ำปิดฝาห มั กเอาไว้ 2 วันแล้วเปิดฝาออก จากนั้นปิดฝาห มั กต่อไปอีก 1 เดือน

หมายเหตุ ควรเปิดฝาทุกๆ 4 วันเมื่อครบ 1เดือนแล้วถึงใช้ได้

อัตราส่วนการใช้
1.ใส่ในนาข้าวใช้ 5 ลิ ต ร ต่อนา 1 ไร่ พร้อมกับการไถก ล บ ตอซัง
2.ฉี ด พ่ น พืชผักผลไม้ใช้ 2 ช้อนแกง ต่อน้ำ 20 ลิ ต รทุกๆ 5-7 วัน ในช่วงเช้า-เย็น

น้ำหมักจุลิ น ทรีย์จากใบไผ่ นอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชผักที่ปลูก ประหยัดแล้ว ยังช่วยเป็นการนำใบไผ่ที่ร่วงหล่นใต้ต้นไปทำประโยชน์ได้อีกด้วย

ใบไผ่ ตากแห้งใช้คลุมหน้าดินไม่ให้ความชื่นไม่ระเหย ช่วยช่วยเก็บนํ้าและความชื่น และสลายเป็นปุ๋ยเป็นสารอาหารให้พืช ขอบคุณที่มา m e-p a n ya

เรียบเรียงโดยเพจธรรมะเกษตรก้าวหน้า