Saturday, 20 July 2024

ทำได้จริง!! ทำนา1ไร่ ได้1 แสน โครงการดีๆที่เกษตรกรไทยควรรู้

meokสวัสดีค่ะวันนี้ทางทีมงานแอดมิน ขอนำเสนอเรื่องราวของคนทำเกษตร เมื่อก่อนหากได้ยินใครพูดถึงการทำนา 1 ไร่ ให้ได้เงิน 1 แสน ผมมักจะนึกว่ามันเป็นเรื่องของเทคนิคการปลูกข้าวอย่างไรให้ได้ผลผลิตต่อไร่สูง และเป็นเรื่องของเทคโนโลยีการเกษตรขั้นสูงที่เกษตรกรทั่วไปคงไม่สามารถทำตามได้ง่ายๆ และอาจจะต้องมีต้นทุนทางการผลิตที่สูงกว่าการทำนาแบบเดิมๆของเกษตรกร

พูดถึงการ “ทำนา” มันอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวมากสำหรับคนกรุงเทพและคงมีน้อยคนที่จะรู้และเข้าใจถึงวิธีการทำนาเพื่อให้ได้มาซึ่งเมล็ดข้าวที่เรารับประทานกันทุกวัน แต่พอพูดถึง “ข้าว” รู้สึกไหมว่ามันใกล้ตัวเราขึ้นมามากเลยทีเดียวผมได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมแปลงนาสาธิตมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจากการเยี่ยมชมครั้งนี้ก็ได้พี่ๆเกษตรกรในโครงการพาเยี่ยมชมแปลงนาที่ตัวเองดูแล โดยผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละคนจะได้รับมอบพื้นที่เพื่อการศึกษาทดลองคนละ 1 ไร่จริงๆ และทำโครงการของตนเองตามแนวทางที่ได้รับการอบรมจากทางศูนย์ฯ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินสนับสนุนโครงการสูงสุดถึงห้าหมื่นบาทต่อไร่ และกำไรที่ได้จากการขายผลผลิตก็สามารถนำมาคืนเงินสนับสนุนโครงการในภาย
หลัง

ในปี 2555 สภาหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีการต่อยอดและขยายโครงการเพื่อสร้างต้นแบบเกษตรกรจึงเกิดโครงการ “แก้ จน แก้จริง ปฏิบัติการ 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท”โดยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรบนพื้นที่ 100 ไร่

“ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1แสน ไม่ใช่แค่การทำนา” หัวใจของการทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน คือการใช้ประโยชน์พื้นที่ 1 ไร่ในการสร้างรายได้จากการทำกิจกรรม 3 ด้านด้วยกัน
1.ด้านกสิกรรม ได้แก่การทำนา การปลูกพืชผักสวนครัว การปลูกพืชไร่
2.ด้านประมง ได้แก่การเลี้ยงปลาดุก ปลานิล กุ้งฝอย หอยขม
3.ด้านปศุสัตว์ ได้แก่การเลี้ยงเป็ดไข่
ซึ่งกิจกรรมทั้ง 3 ด้านจะมีความผสมผสานและเกื้อกูลกัน ทำให้เกิดการลดต้นทุนในกระบวนการผลิตโดยรวม

โดยแปลงนขนาด 1 ไร่ แบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 คันนา กว้าง 1.5 เมตร สำหรับปลูกพืชผักสวนครัว และพืชไร่ รวมทั้งสมุนไพรกำจัดศัตรูพืช
ส่วนที่ 2 ร่องน้ำ สำหรับทำประมง ซึ่งมูลสัตว์ก็จะเป็นปุ๋ยแก่ข้าวในนา
ส่วนที่ 3 พื้นที่สำหรับปลูกข้าว
ส่วนที่ 4 พื้นที่เลี้ยงเป็ดไข่ ซึ่งเป็ดจะถูกปล่อยไปหาอาหารในแปลงนาได้

มาถึงตรงนี้ผมพอจะเข้าใจแล้วว่าทำไมทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน เพราะนี่ไม่ใช่แค่การทำนา แต่มันคือการทำเกษตรแบบครบวงจรบนพื้นที่ทุกๆตารางเมตรด้วยความประณีตและเป็นเกษตรอินทรีย์ ทำให้นา 1 ไร่มีผลิตออกมาจำหน่ายอยู่สม่ำเสมอ เกษตรกรที่มาเข้าร่วมโครงการเรียกตัวเองว่าเป็นเกษตรกรพันธุ์ใหม่ครับ แต่หลังจากจบการอบรมออกไปพวกเขาจะได้ชื่อว่าเป็น “ชาวนาอัจฉริยะ” โดยส่วนมากทุกคนมีที่ดินทำเกษตรของตัวเองอยู่แล้ว แต่มาเข้าร่วมโครงการเพื่อเอาความรู้ใหม่ๆไปพัฒนาพื้นที่ทำกินของตัวเอง“พี่สาน” เล่าให้ฟังว่า ตัวเองมาจากจังหวัดชัยภูมิ เข้ามาร่วมโครงการได้ประมาณ 3 เดือน ช่วงแรกที่เข้ามาในโครงการก็เริ่มจากการปรับปรุงที่พัก และทำความสะอาดร่องน้ำ บังเอิญพลาดท่าเหยีบตะปูเข้าไปเลยต้องหยุดงานไปหลายวัน ปัจจุบันกำลัง
หมักน้ำในร่องน้ำเพื่อให้เกิดแพลงค์ตอนและจะได้ปล่อยพันธุ์ปลา และทำนาในอันดับต่อไป บนคันนาก็กำลังหมักดินเพื่อให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ก่อนจะปลูกผักสวนครัว โดยการหมักน้ำและหมักดินก็มี น้ำสรรพสิ่ง และ ก้อนสรรพสิ่ง เป็นหัวใจหลัก ซึ่ง “สรรพสิ่ง”ก็คือจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ที่ทางโครงการคิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้งานในการหมักต่างๆ และเป็นหัวใจสำคัญในการทำเกษตรวิธีนี้เลยครับ

“พี่นาจ”มาจากจังหวัดชัยนาท ทำเกษตรแบบเดิมมานมนานเลยต้องการหาความรู้ใหม่ๆมาใช้ทำเกษตรที่บ้านตัวเอง “พี่นาจค้นหาแนวทางการทำเกษตรจากอินเตอร์เน็ต แกตื่นเต้นและดีใจมากที่ได้เจอแนวทางการทำเกษตรหนึ่งไร่ได้เงินหนึ่งแสนในยูทูป”และไม่ลังเลที่จะตัดสินในติดต่อโครงการเพื่อขอเข้าอบรม“ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน”เป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริมการพึ่งพาตนเองของเกษตรกร และช่วยแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ และการพึ่งพาตัวเองได้ของเกษตรกรนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เพียงพอ มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี สอดคล้องกับแนวทาง “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้แนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน
ถึงระดับรัฐ

น่าเสียดายที่เกษตรกรยังไม่ค่อยรู้จักโครงการดีๆแบบนี้ ผมอยากขอเชิญชวนเกษตรกรที่อยากพัฒนาองค์ความรู้ทางการเกษตร เพิ่มผลผลิตจากการทำเกษตรกรรมของตัวเอง มาเข้าร่วมโครงการกันนะครับ “ถึงงานเบาถ้าไม่เอางานก็หนัก งานหนักถ้าใจรักมัน
ก็เบา”

เรียงเรียงโดย ธรรมะก้าวหน้า