Monday, 20 May 2024

ทำอะไรก็ติดขัด จุดธูป 16 ดอก ชีวิตพลิก ชีวิตดีขึ้นทันตา

เคยไหมคะ ที่บางทีเราทำงานทำอะไรเต็มที่แล้ว แต่ก็เหมือนยังมีอะไรมาขัด รู้สึกว่าชีวิตในตอนนี้พบเจอแต่ อุปสรรค ทำมาหากินไม่ขึ้น ในส่วนนี้ อาจเข้าใจได้ว่าอยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังต ก ต่ำ แต่ชีวิตก็ยังพบเจอแต่สิ่งที่ไม่ดีขนาดซื้อเลข ก็เฉี ยดแล้วเฉีย ดอีก เหมือนบุญมีแต่กรรมบัง ใกล้จะรวยแล้วแต่ก็ไม่รวยสักที ทำอะไรก็ไม่ค่อยขึ้น ทำคุณบูชาโท ษ

วันนี้เรา มีบทสวดเพื่อแก้ ก s s ม ช่วยให้การเงินคล่อง มือขึ้น ด้วยวิธีง่ายตั้งสมาธิและตั้งใจ จุดธูปกลางแจ้ง 16 ดอ ก อ ก16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน ช่วยเปิดทางโล่งให้วิธีการ คือ ให้ทำการจุดธูป 16 ดอ ก โดยห้ามใช้ปากเป่า ให้ใช้มือพัด แล้วท่อง นะโมตัสสะ 3 จบ

ตั้งจิตอ ธิษฐ าน อัญเชิญครูบาอาจารย์ สัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ นาคราช บิดามารดา ทุกภพทุกชาติ และเทวดาที่คอยปกปัก รั ก ษ าคุ้มครองเราประจำตัว รวมถึงโครงมหาเทพทุกพระองค์ ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหล า ย 19 ชั้นฟ้า 16 พรหมมา 15 ชั้นดิน 14 ภูมิบาล 21 พระภูมิ

รวมถึงพระแม่ธรณี พระแม่คงคา ที่ข้าพเจ้านั้นได้อาศัยอยู่ทุกวันนี้ เจ้าที่เจ้า เรือน เจ้าก ss มนายเว ร เจ้าบุญคุณนาย ทุกสิ่งทุก อ ย่ า ง ทุกภพทุกชาติ ที่ตัวข้าพเจ้าเคยผู กพันกัน มาตั้งแต่ในอ ดีต ให้มารับรู้รับฟัง คำขอขมา คำขอถอนคำที่มีต่อ กัน ทั้งในอ ดีต ปัจจุบัน และอนาคต ของข้าพเจ้าในครั้งนี้และให้เอ่ยคำว่า ข้าพเจ้าชื่อ…… นามสกุล…… ขอขมา ก s s ม ในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไป ทั้งกายก ss มจีก ร ร ม และมโนก ss ม ต่อท่านทั้งหล า ย ไม่ว่าจะรู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดี ระลึกได้ หรือ ไม่ได้ก็ดี

ขอท่านผู้มีฤnธิ์ มีอำนาจ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเจ้าก ร ร มนายเว ร เจ้าบุญนายคุณ เจ้าเกณฑ์ชะต าของข้าพเจ้าทั้งหล า ย โปรดอโหสิ ให้กับข้าพเจ้าด้วยเถอะ อ ย่ า ได้โ ก ร ธเคือง อ ย่ า ได้จองเวร ต่อข้าพเจ้าอีกต่อไป และโปรดถอดถ อน

คำสาปที่ให้แก่ข้าพเจ้า หรือคำสา ปใดอันเกิດจาก ข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำ หรือถูกกระทำจากท่านทั้งหล า ยก็ดี ขอจงดับหมดสิ้นไปด้วย ขออนุภาพพระบารมีแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ และด้วยบารมีแห่งองค์มหาโพธิสั ต ว์เจ้าและองค์มหาเทพ โปรดเมตต า และประทานพรแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

และช่วยเปิดทาง และแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม และให้การดำรงชีวิตของ ข้าพเจ้า จงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป และขอให้มีโชค มีลาภ มีเงิน มีทอง เหลือ กินเหลือใช้เหลือเก็ บ เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐีด้วยเถิด และขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดี มีคุณธรรมอยู่ในศีลในธรรม เข้ามาช่วยข้าพเจ้าด้วยเถิด สาธุ

จากนั้นตั้งนะโม 3 จบ กราบพระ
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ 1 ครั้ง)
สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ 1 ครั้ง)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ 3 ครั้ง)

แล้วเอ่ยคาถา ว่า
ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุขะโตจุติ จิตตะเมตะ นิพพานัง สุขะโตจุติ
ขอให้สั ต ว์โลกทั้งหล า ยใน 3 ภพ จงพ้นจากภั ยพิบัติและเคราะห์ทั้งปวงเถิด สาธุ
พระคาถานี้เป็นพระคาถาที่ พ ญ า ยม ประชุมกับ พระอินทร์ พระพรหม ให้มีคาถาบทนี้ ไว้ช่วยคนให้รอ ดพ้นจากความ ทุ ก ข์ ย าก ลำบาก และภั ยพิบัติทั้งปวง

เรียบเรียงโดย ธรรมะเกษตรก้าวหน้า