Monday, 24 June 2024

ทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารต่างๆ ช่วยลดขยะในบ้านสูตรไร้กลิ่น

วันนี้เรามีวิธีกำจัดขยะเศษอาหารในบ้านง่ายๆ เป็นการทำถังขยะเปียกหรือบ่อขยะเปียก บอกเลยนอกจากจะช่วยลด ขยะอินทรีย์แล้ว ยังทำให้ได้ปุ๋ยหมักชั้นดีไว้ใช้จัดสวนสวยอีกด้วย

โดยมีวิธีทำ คือ
ทำบ่อ 2 บ่อ จะใช้เป็นบ่อซีเมนต์หรือถังดำก็ได้แล้วแต่สะดวกและแล้วแต่ขนาดที่ต้องการ เจาะให้มีรูหรือช่องด้านล่าง และมีฝาปิดด้านบน โดยสาเหตุที่ทำ 2 บ่อ เพื่อจะได้ใส่สลับกันตอนอีกบ่อเต็มและรอการ ย่ อ ย ส ล า ย

หลังจากใส่ขยะลงไปแล้ว ให้ใส่ EM และกากน้ำตาลตามลงไปด้วยเพื่อช่วยให้ย่อยสลายและไม่ทำให้ส่งกลิ่น เ ห ม็ น ซึ่งประโยชน์ของ EM

คือ ช่วยปรับสภาพดิน น้ำ อากาศให้ดีขึ้นสามารถเปลี่ยนสภาพความเป็นกรด-ด่างให้สมดุล เพิ่มประสิทธิภาพในการหมักและการย่อยสลาย ทำให้เกิดสารอาหารเป็นปุ๋ย

ลดการใช้สารเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า สามารถป้องกันเชื้อโรค และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพืชและสัตว์ได้ ส่วนประโยชน์ของกากน้ำตาล คือ มีธาตุอาหารที่ครบถ้วน ใช้เป็นส่วนผสมของน้ำหมักชีวภาพ

เป็นแหล่งอาหารสำคัญเพื่อให้ จุ ลิ น ท รี ย์ผลิตกรดเติบโต ช่วยปรับปรุงคุณสมบัติทางธาตุอาหาร และกลิ่นของน้ำหมักไม่ทำให้เกิดกลิ่น เ ห ม็ น

โดยจะทำกๅรใส่ในบ่อแรกก่อน เมื่อบ่อแรกเต็มแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ให้ย่อย ส ล า ย ระหว่างนั้นเราก็ใส่ ข ย ะในบ่อที่ 2 ไปเรื่อยๆ เมื่อบ่อที่ 2 เต็มแล้ว บ่อแรกก็ย่อย ส ล า ยกลายเป็นปุ๋ยพอดี สามารถนำไปใช้งาน ตักปุ๋ยออกมาใช้ได้

แล้วพักบ่อที่ 2 ต่อ สลับกันไป นอกจากจะช่วยลดขยะในครัวเรือนแล้วยังทำให้มีปุ๋ยหมักชั้นดีเอาไว้บำรุงดินอีกด้วย

แหล่งที่มา: ช่อง Jaemfah channel
เรียบเรียงโดย เกษตรธรรมะก้าวหน้า