Monday, 15 April 2024

ทำง่ายรายได้ดี! เลิกทำนาหันมาปลูก “หอมแบ่ง” โตเร็ว ขยายพันธุ์ง่าย สร้างรายได้ 6 หมื่น/เดือน

นางหนูน้อย ภูชาบุตร อายุ 52 ปี ชาวบ้าน กล่าวว่า มีพื้นที่นา 5 ไร่ อยู่ในเขตใช้น้ำชลประทานลำปาว ทุกปีผ่านมาเมื่อถึงฤดูแล้ง จะแบ่งพื้นที่นาออกเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งปลูกข้าวนาปรัง อีกส่วนหนึ่งจะปลูกพืช ประจำฤดูที่อายุสั้น ใช้น้ำน้อย เช่น พืชตระกูลแตง ข้าวโพด ผักสวนครัวต่างๆ จำหน่าย ตาม ตลาดนัดชุมชน แต่ในฤดูแล้งปีนี้ ได้ล้มเลิกการปลูกพืชทุกชนิดเ นื่ องจากได้ค้นพบสูตรการปลูกหอมแบ่งที่เป็น ท า ง เลือกใหม่ ได้เงินดี เพื่อที่จะมี เ ว ล า มาทุ่มเทกับการดูแลแปลงหอมแบ่งอย่ างเต็มที่

นางหนูน้อยกล่าวอีกว่า แปลงเพาะปลูกหอมแบ่งของตนใช้แรงงานเพียง 2 คนคือตนกับสามี เดิมจะปลูกหอมแบ่งในแปลงดิน ซึ่งดูแลย ากต้องห มั่ นรดน้ำเช้าเย็น กำจัดวั ช พื ช ใส่ปุ๋ยบำรุงและจะเพาะปลูกได้ผลดีในระยะสั้นๆ คือใน ฤ ดู หนาวเท่านั้น ขณะที่ความต้องการของตลาดมีตลอดปี

จึงเกิดไอเดียใหม่ว่า น่าจะทดลองปลูกในกระถางหรือถุงดำบ้างเพื่อง่ายต่อการดูแลและยังสามารถหยิบยกเคลื่อนย้ ายไปจำหน่ายได้ในสภาพที่ยังสดใหม่หรือหากขายไม่หมดก็ไม่เฉี่ยวเฉายังนำไปในวันต่อไปได้อีกโดยไม่เสียหาย

“ตอนแรกเริ่มจากถอนเหง้าหอมแบ่งจากแปลงที่เพาะในดินมาแบ่งปลูกในถุงดำถุงละ 1 ต้น ซึ่งใช้ดินร่วนผสมปุ๋ยคอกแต่เก็บความชื้นไม่ดีนักหอมเติบโตช้า จึงใช้วิธีใหม่ ลงทุน 3,000 บาท ซื้อถุงดำกากมันสำปะหลัง แกลบดำ นำมาผสมดินร่วนแล้วบรรจุถุง ปรากฏว่าเก็บความชุ่มชื้นได้ดี

และหอมเติบโตเร็ว 15 วันสามารถแบ่งเหง้าออก ปลูกกระถางต่อไปได้ อายุ 45 วันนำไปจำหน่ายคือเริ่มต้นเพียงเหง้าเดียวแต่ทุกๆ 15 วันสามารถจัดแบ่งหรือขย ายออกเป็นเหง้าละ 3 ถุง จำหน่ายถุงละ 10 บาท ขนย้ายขึ้นไปขายตามตลาดนัดชุมชนเช้าเย็น รายได้เฉลี่ยวันละ 1,500 – 2,000 บาท

หรือเดือนละประมาณ 6 หมื่นบาท ซึ่งดีกว่าปลูกข้าวที่ต้นทุนสูง ราคาไม่แน่นอนและขาดทุน จึงตั้งเป้าจะขยายพื้นที่เพราะปลูกหอมแบ่งให้มากขึ้นอีกเพราะทำง่ายรายได้ดีมากๆ ช่วงนี้มีในแปลงประมาณ 1,000 ถุง ซึ่งสามารถแบ่งขย ายพั น ธุ์ได้เรื่อยๆ” นางหนูน้อยกล่าว

นางหนูน้อยกล่าวเพิ่มเติมว่าโดยทั่วไปการจำหน่ายหอมแบ่งจะถอนทั้งหัวและใบรวมกันมัดละ 10 บาท ซึ่งแต่ละมัดจะต้องใช้หอมแบ่งจำนวนมากไม่น้อยกวา 10 เหง้า แต่จากการค้นพบวิธีเพาะปลูกหอมแบ่งในถุง จะช่วยลดจำนวนหอมแบ่งและสร้างมูลค่าเพิ่มอีกด้วยลูกค้าที่รับซื้อไปยังสามารถนำไปแบ่งปลูกเก็บกินในครัวเรือนได้อีกนานหรือจะขย ายพั น ธุ์ต่อก็ได้การจัดหอมแบ่งปลูกในถุงดำ นอกจาก จะดูแลง่ายแล้วยังสร้างมูลค่าเพิ่มได้เป็นอย่างดี

เป็นการปลูกหอมแบ่งทางเลือกใหม่ที่พบแล้วว่าอนาคตจะไปได้ดีและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทั่วไปนอกจากนี้ ยังสามารถนำไปจัดเป็นสวนหย่อมบริเวณหน้าบ้าน รั้วบ้าน ให้สวยงามโดยเฉพาะเด็ดใบเก็บไว้ประกอบอาหารกินนานๆ แบบว่าซื้อครั้งเดียวถุงเดียว 10 บาท สามารถเก็บ กิ น ตลอดปีหรือจะแบ่ง ถุงขย ายพั น ธุ์แจกเพื่อนบ้าน เป็นของขวัญฝากญาติมิตรช่วงปีใหม่ก็ได้

แหล่งข้อมูลจากข้อมูลจาก Closeeyes