Tuesday, 21 May 2024

ชื่นชม!คุณตาวัย 76 ปี ตระเวนขับมอเตอร์ไซด์ ปีนบันไดเช็ดกระจกมองโค้ง มาตลอด 5 ปีแม้จะเกษียณแต่ก็ขอทำประโยชน์เพื่อสังคม

บางครั้งชีวิตคนเราก็เหลือน้อยเกินจะคาดคิด. ทำสิ่งดีๆ เพื่อคนที่คุณรัก… ทำประโยชน์ให้กับโลกของเรา เพื่อลูกหลานในอนาคต. ทำความดีไว้เถิด ก่อนที่จะสายเกินไป เมื่อยังมีแรงและสามารถทำได้ก็ขอให้สู้และทำเพื่อสังคมต่อไป เพื่อให้คนที่อยู่เบื้องหลังได้จดจำให้คุณงามความดีที่เราได้ทำไว้ ไม่เพียงแต่ประโยชน์ส่วนตัว แต่ยังทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมได้นั่นเอง

และในวันนี้แอดvอนำเส น อเรื่องร าวดี ๆ ที่มาจากสื่อต่างประเ ท ศ เป็นเรื่องร าวของชายชราคนหนึ่งที่รักหมู่บ้านของตนเองมากเสี ยสละเวลาพักผ่อนเพื่อทำประโยชน์เเก่ชุมชน โดยมีชาวเน็ ตคนหนึ่งสังเ ก ตเห็นช ายชร าวั ย 76 ปีคนนี้ ซึ่งมาทราบภายหลังว่าเข าชื่ อ จางซิ ว ส ง เขาจะตระเว นขี่มอเตอร์ไซค์ด้านหลังเเบกบันไดไปตามถนนหนทางของชุมชนใกล้เคียง

หลายคนสง สั ยว่าช ายค นนี้จะทำอะไร เเละพอดีในวันนั้นเองช าวเน็ ตที่ตื่นขึ้นมาตอนตี 4 กว่า ๆ เห็นช ายชร าคนนี้ปีนบันไดขึ้นไปเช็ ดกระจ กมองโ ค้ ง หรือ กระจกจราจรส่ อ งทางโค้งทางเเยก เข าบรรจงเช็ ดกระจ กอย่างระมั ดระวั งเพื่อว่าผู้สั ญ จ รไปมาของรุ่ งอีกวันจะสาม ารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน กระจ กมองโ ค้ ง กระจกจราจรส่ อ งทางโ ค้ งทางเเยกมุมอั บ เป็นกระจ กที่ช่วยอำนวยความสะดวก เเละความป ล อ ดภัยบริเวณทางจราจรบริเวณทางโ ค้ งเป็นหลัก หรือทางเเยกที่เป็นลักษณะมุมอั บหั กศ อ ก กระจกส่ อ งทางโ ค้ ง สาม ารถช่วยเพิ่มทัศนวิศั ยในการมองเห็นที่กว้ๅงขึ้น ใช้ได้ทั้งภายในเเละภายนอกอาค าร ทางเเยก ที่จอดรถ โ ร งเรียน หรือที่อื่น ๆ ตามความต้องการ หลายคนเมื่อเห็นช ายชร าคนนี้ก็เข้า

เพื่อให้สังคมได้จดจำในสิ่งที่เขาทำและมาเเสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมาย พร้อมขอบคุณในน้ำใจของเข าที่ทำโดยไม่ได้ต้องการให้ใครมายกยอ เเต่ทำไปเพื่อสร้ างประโยชน์ให้ชุมชนจริง มีหลายคนรู้จักเข าพร้อมกับบอกว่า ช ายชร าคนนี้เกษี ย ณเเล้ว โดยอาชีพก่อนเกษี ย ณคือ ช่ างต ก เเต่งภายในที่จริงเเกสาม ารถนั่งนอนสบายอยู่ที่บ้าน เพราะเเกมีลู กมีหลๅนที่คอยเลี้ ย งดู

เเต่เนื่ อ งจากเเกไม่ชอบอยู่ว่าง ๆ อย ากทำอะไรที่พอจะช่วยเหลือสั ง ค มได้บ้าง เเละบังเ อิ ญเเกก็เห็นว่า กระจ กมองโ ค้ งของชุมชนไม่มีใครไปเช็ดทำความสะอ าดเลย เเกกลั วว่าคนสั ญ จ รไปมาจะมองไม่เห็นชัดเจน อาจก่อให้เกิดอุ บั ติ เ ห ตุได้ จึงเเ บ กบั นไดขึ้นมอเตอร์ไซค์เเละตื่นเเต่เช้าเพื่อไปเช็ ดกระจ กอย่างที่เห็นทั น ทีที่ค ลิ ปของเเก่ถูกโwสต์ในเพจท้ อ งถิ่นชุมชน ก็มีคนจำน ว นเข้ามาเเสดงความคิดเห็นว่าตื่นเเต่เช้ามาออกกำลังก ายด้วยการเช็ ดกระจกดีจริ ง ๆ

ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดีๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น”

เรียบเรียงโดย เกษตรก้าวหน้า