Thursday, 18 July 2024

ชาวสวนกล้วย แปรรูปใบกล้วยสร้างร ายได้ไม่น้อยกว่าวันละ 2000 บ าท

กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ใบตองคลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย สาธิตแปรรู ปใบตองเป็นภาชนะใส่อาหารท ดแท นการใช้ถ้วยโฟม โดยใช้เครื่องขึ้นรูปด้วยความร้อ นได้ผลดี น้ำไม่รั่ วซึ ม แถมเข้าไมโครเวฟได้ด้วย โดยส่งข ายในตลาดสวรรคโลกและจังหวัดสุโขทัย

ผลตอบรับดีมากจนต้องเร่งขย ายกำลังการผลิต นายเนตร สมบัติ เกษตรจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่าอ.สวรรคโลก เป็นแหล่งปลูกใบตองกล้วยต านีแหล่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดสุโขทัยมีพื้นที่ปลูก14,215 ไร่ โดยปลูกมากที่สุดในต.คลองกระจง กว่า 5,000 ไร่

การนำใบตองมาขึ้นรูปแทนโฟมช่ว ยล ดโล กร้อ นสอดรับกับนโยบ ายของจังหวัดและสำนักงานเกษตรฯ จึงมีการสนับสนุนง บประมาณจัดซื้อเครื่องขึ้นรูปใบตองเพิ่มเติม เพื่อให้ทันกับความต้องการของตลาด รวมทั้งให้

คำแนะนำการขอจ ดแจ้ งลิ ขสิท ธิ์ และทำสติ๊กเกอร์โลโก้กลุ่มเป็นตัวอย่างด้วยโดยมีการการนำใบตองสดมาขึ้นรูปเป็นภาชนะใส่อาหารท ดแ ทนการใช้ถ้วยโฟม โดยใช้เครื่อง

ขึ้นรูปด้วยความร้ อน ปรากฏว่าได้ผลดี น้ำไม่รั่ วซึ ม แถมเข้าไมโครเวฟได้ด้วย และในการขึ้นรูปใบตองนั้น สามารถใช้ได้ทั้งใบตองสดและใบตอ งแ ห้ง ซึ่งในช่วงฤดูแล้งใบตองมีไม่เพียงพอ

เกษตรกรจึงได้ทดลองนำใบตองที่แ ห้งคาต้นกล้วย ที่ส่วนใหญ่จะตัดทิ้งทำปุ๋ย นำมาขึ้นรูปต าม กระบวนการเดียวกัน ปรากฏว่าได้ผลเกินคาด สามารถขึ้นรูปได้ดีกว่าใบตองสด จ า กนั้นได้ส่งข าย ในตลาดสวรรคโลกและจังหวัดสุโขทัย ผลตอบรับดีมากจนต้องเร่งขย ายกำลังการผลิต เป็นไอเดียที่ดีมากเลยค่ะ ได้ทั้งเ งิ น ทั้งประหยัดต้นทุน

อ้างอิง posttoday mgronline เรียบเรียงโดย เพจธรรมะเกษตรก้าวหน้า