Thursday, 20 June 2024

ชาวนา โคราช จ้างคนเกี่ยวข้าว แบกรับต้นทุน ไร่ละ 5,000 บาท กลับเจอเปลือกเน่ าเสี ยห า ยไปมากกว่าครึ่ง

เมื่อวันนี้ (12 พ.ย. 64) ที่ผ่านมานั้น ชาวนาในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา กำลังประสบปั ญ หาเดือ ดร้ อนหนัก เนื่องจาก พื้นที่ทำ นาข้าว ส่วนใหญ่ ถูกน้ำท่วมได้รับความเสี ยห าย อย่างเช่น เกษตรกร ชาวนา ในพื้นที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ขณะนี้ต้องว่าจ้างแรงงาน เพื่อเร่งเกี่ยวข้าวที่จ มน้ำใส่เรือท้องแบน แต่ผลผลิตข้าวที่ได้ก็กลับเน่ าเสี ยห ายไปมากกว่าครึ่ง

นางอัมพิกา ตุ้ยพิมาย ชาวนาในตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย บอกว่า ตนเองได้ลงทุนทำนาปลูกข้าวหอมมะลิ จำนวน 13 ไร่ ซึ่งตั้งแต่ช่วงกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา นาข้าว ของตนได้ถูก น้ำท่วม ทำให้รวงข้าวจมน้ำได้รับความเสี ย ห าย ขณะนี้เมล็ดข้าวเริ่มเน่า ตนจึงจำเป็นต้องเร่ งเก็บเกี่ยวผลผลิต

โดยว่าจ้างแรงงานซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านมาช่วย เกี่ยวข้าว อัตราค่าจ้างวันละ 300 บาทต่อคน โดยจ้างวันละประมาณ 9 คน เกี่ยวข้าว ใส่เรือท้องแบนนำขึ้นมาตากผึ่งแดดไว้ริมถนน โดย นาข้าว 1 ไร่จะใช้ระยะเวลาในการเกี่ยวประมาณ 2 วัน เฉลี่ยไร่ละประมาณ 5,000 บาท อีกทั้งยังต้องจ่ายค่ารถบรรทุกข้าวไปสี 500 บาท และค่ารถนวดข้าวอีก 1,000 บาท

“ซึ่งหากเปรียบเทียบกับในช่วงที่น้ำไม่ท่วม ชาวนาจะจ้างรถเกี่ยวข้าวไร่ละ 500 บาท ค่ารถบรรทุกข้าวอีก 500 บาท เป็นเงินแค่ 1,000 บาทเท่านั้น

แต่จ้างคนเกี่ยวต้องเสี ยเงินไร่ละ 6,000 บาท แถมชาวนานำข้าวไปขายยังต้องถูกโรงสีข้าวกดราคาเหลือกิโลกรัมละ 7 บาท เท่านั้น ซึ่งชาวนาหลายรายต้องแบกรับภาระหนี้ สิ นเงินลงทุนทำนาปลูกข้าวจึงอยากให้ทางภาครัฐหาแนวทางช่วยเหลือชาวนาเป็นการเร่ งด่วน”