“ชายผ้าถุงแม่” พกไว้ติดตัว ช่วยคุ้มครองให้ปลอดภัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ต้องปลุกเสก

วันนี้เราจะพาคุณไปดูเรื่องเล่าของชายผ้าถุงแม่ ที่เป็นตำนานเล่าขานกัน มาเกี่ยวกับชายผ้าถุงแม่ด้านความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ต้องปลุกเสก ซึ่งหล า ยคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน จะเป็นยังไงเราไปดูกันเลย

หากจะกล่าวถึงพระในบ้าน พ่อ กับแม่นี่แหละ คือสิ่งที่ศั กดิ์สิทธิ์มาก สำหรับลูกๆเพราะ ท่านคือผู้ประเสริฐ ผู้ยอ ดเยี่ยมทำทุกอย่างด้วยดว งใจที่มีแต่ความรัก อันเปี่ยมล้นเหมาะแก่การ ที่เราที่จะยกมือขึ้นไหว้บูชาหรือก้มก ราบด้วยความ เต็มใจอันแท้จริงเมื่อ สมัยก่อนเวลาที่ไปออ ก ร บ ชายไ ท ย ในสมัย โบราณได้มีความเชื่อว่า หากขอเศษผ้ า ถุ ง เเม่ หรือขอชานหมากของพ่อ สองสิ่งนี้เป็นสิ่งคุ้มครองภั ย เพราะสองสิ่งนี้ถือ เป็นตัวแทนความรักอันบริสุทธิ์ของพ่อกับแม่ เพื่อให้ลูกนั้นสามารถคิดถึงความดีงาม

ความกตัญญู เมื่อคุธรรมต่อคุณธรรมมาบรรจบ กันสิ่งเหล่านี้จึงเป็นของศักดิ์สิทธิ์ ได้โดยไม่ต้องป ลุ กเ ส ก โดยสิ่งเหล่านี้จะสามารถสร้างปาฏิหาริย์ขึ้นได้เสมอๆ ดังเรื่องของพ่อครูศิริพงษ คุรุพันธกิจ เล่าไว้เมื่อปี 2553 ว่า เราพร่ำสอนลูกทุ ก

คนเสมอให้กระทำกตเวทิต า แก่พระในบ้านให้มาก เราเ ตื อ น ลูกทุกคน ให้หยุดเเสวง หาพ ร ะดี อาจารย์ ข ลั งนอกบ้านเพราะ พระที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด สูงที่สุดมีพรอันเป็น มงคลที่ประสาทครั้งใดก็นำความสำเร็จอย่าง มั่นคง ให้ลูกทุ กคน โดยมิได้หวังลาภสั กการะ สินจ้าง รางวัล จากผู้บูชาคือลูกเลย

ใจของพ่อใจของแม่ มีแต่ตั้งความหวังให้ลูก มีความสุขความสำเร็จ ในการดำเนินชีวิตของ ลูกเองซึ่งท่านก็ได้เอาตัวอย่างของผู้ที่บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง แม้จะมาจากต่างแดนห่างไกล แต่ก็มีคนคอยต้อนรับอย่างอบอุ่นอยู่เสมอๆพบสังคมที่ดี และได้รับความช่วย เหลือตลอ ดโดย

เป็นเรื่องราวของหนุ่มคนนึงที่เรียนจบชั้นปริญญาตรีเอกบรรณรักษ์เป็นเด็กที่มีอั ธ ย า ศั ย ดีเป็นที่รักของผู้ที่ได้ร่วมงานทั้งครอบครัว นั้นก็ประสบความสำเร็จ ในหน้าที่การงานจน สามารถเลื่อนขั้นเป็นหน้าของป ลั ดกระทรวงทั้งยังมีความขยันวันหยุดก็จะไปเปิดท้ายรถขายของ ทำงานไม่เคยหยุดหาร า ยได้เสมอๆ และด้วยความชอบค้ าขายและบวกกับมีคนมาติ ดต่อให้ไปเป็นผู้จัดการ ร้านอาหารไ ท ย ที่ต่างป ร ะ เ ทศ หนุ่มร า ยนี้จึงตั ดสินใจ ลาออ กจากราชการทันที

ซึ่งก่อนออ กเดินทางเขา ได้เข้าไปหาแม่ให้แม่อวยพร ให้ประสบพบแต่ความสำเร็จ และขอเอาช า ย ผ้ า ถุ งแม่ไปเป็นวั ต ถุ ม งคลที่ระลึก จากนั้นเขาก็สามารถทำหน้าที่ เป็นผู้จัดการร้านอาหารได้ปีเศษ และมีคนเสนอขาย กิจการให้เขา เขาเลยตกลงซื้อและวางแผนจัดกา รร้านของตัวเองทุกอย่างและอบรมกิริย า ม า ร ยาท พนักงานต้อนรับ ในร้านด้วยตัวเขาเอง เขาประสบความสำเร็จด้วย เวลา 3 ปี เท่านั้น และทั้งยังส่งเงิน มาให้แม่อีกด้วย และปลูกบ้านให้แม่ ที่เมืองไ ท ย พร้อมยังสร้างบ้านที่อเมริกาด้วยปัจจุบันภรรยๅที่เมืองไทยเ สี ย ด้วยโ ร ค ร้ า ย เขามีภ ร ร ย า ใหม่ที่ต่างแดนอาชีพภ ร ร ย า มั่นคง เขาได้รับสิทธิ์เป็นคนอเมริกัน อย่างง่ายดาย ม่ต้องจ้างใครมารับรอง ไม่ต้องอยู่อย่างห ล บ เ ลี่ ย งจะคิดทำอะไรก็ประสบความ สำเร็จแม่ที่อยู่เมืองไ ท ย ก็มีความสุขจากการส่งเ สี ย ดูเเลเป็นอย่างด จากลูกและชายคนนี้

ทุกครั้งที่ทำอะไร เขาต้องการกุศลอันใด ก็จะนึกพ่อแม่ก่อนและดูแลท่าน ให้เงินท่านทุ กเดือนไม่ข าด แม่ผู้รับเงินแทนคุณ จากลูกทำบุญตักบาตรสร้างกองการกุศลให้ลูกในทุ กๆ วัน อธิษฐานให้ลูกนั้นเจริญรุ่งเรือง ประสบความสำเร็จ เป็นที่เมตต าของคนทั่วไปปราศจากอุปสรรคภ ยั น ต ร า ย ใดๆ ฟังเรื่องราว จากปากหนุ่มนายนี้ ต่างยกย่องหนุ่มผู้กตัญญูบูชาพ ระที่ถูกองค์คนนี้กันทั่วกรมศิลปากร อย่างนี้แหละที่เรียกว่า ตั้งดีพลีถูกองค์ถึงประสบความสำเร็จที่เรายกตัวอ ย่ า ง เรื่องนี้ เพื่อเป็นสิ่งยืนยันว่าเ ท พ เ จ้ าแห่งความสำเร็จของทุกคนอยู่ในบ้านนั้น

เป็นมนุษย์เดินดินกินข้าวธรรมดานี่แหละอยู่ในบ้านของเราไม่ใช่เทวดาที่ไหน ดังนั้นลูกทั้งหลายที่ยังมีพ่อแม่ ก็ควรดูแลตอบแทนท่านให้ดี ให้ท่านสุขกายสบายใจ แล้วสิ่งที่นึกไม่ถึงว่าจะสำเร็จอย่างง่ายดายจะบังเกิดขึ้นกับตัวเราเอง

ที่มา bangpunsara sabuyjaijung
เรียบเรียงโดย ธรรมะเกษตรก้าวหน้า