Saturday, 20 July 2024

จุลินทรีย์หน่อกล้วย บำรุงพืชผัก ช่วยในการฆ่าเชื้อราในดิน

กล้วยปลูกที่ไหน ดินบริเวณกอกล้วย ณ นั้น จะดี เบื้องหลังความร่วนซุยอุ้มน้้าของ
ดินดังกล่าวเกิดจากกิจกรรมของจุลินทรีย์ดินรอบๆ รากกล้วย ซึ่งหากขยายเชื้อให้มากแล้ว ย่อม
น้าไปใช้ปรับปรุงดินในที่อื่นๆ ให้ดีขึ้นได้นอกจากนั้นหน่อกล้วย มีน้้ายางฝาดหรือสารแทนนินมาก
เมื่อหมักแล้วน้้าหมักที่ได้ยังสามารถน้ามาใช้ในการควบคุม โรคพืชบางอย่างได้ ทั้งสามารถน้าไปใช้
ปรับปรุงสภาพน้้าที่เน่าเสียให้ฟื้นสภาพกลับดีได้อีกด้วย

การใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วย บำรุงพืชผัก
เป็นทั้งจุลินทรีย์และฮอร์โมนในตัวเดียวกัน ช่วยในการฆ่าเชื้อราในดิน และมีผลโดยอ้อมทำให้ไข่แมลงฝ่อ

ส่วนผสม
1. รากกล้วย หรือ เหง้ากล้วย 3 กิโลกรัม
2. กากน้ำตาล 1 กิโลกรัม
3. น้ำมะพร้าวอ่อน 2 ลูก

วิธีทำ
1. นำรากกล้วยหรือเหง้ากล้วยมาสับเป็นชิ้นๆ หนาประมาณ 1 เซนติเมตร ใส่ลงในถังหมัก
2. ใส่กากน้ำตาลและน้ำมะร้าวอ่อนลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากัน
3. ปิดฝาถังแล้วซีนให้สนิทด้วยเทปกาว เพื่อป้องกันไม่ให้อากาศเข้าไปข้างใน หมักทิ้งไว้ประมาณ 10 วัน กรองเอาน้ำไปใช้

วิธีการใช้
น้ำ 1 ลิตร ต่อ หัวเชื้อ 2 ช้อนโต๊ะ ใช้รดพืชผักทุก 3-5 วัน
เป็นทั้งจุลินทรีย์และฮอร์โมนในตัวเดียวกัน ช่วยในการฆ่าเชื้อราในดิน และมีผลโดยอ้อมทำให้ไข่แมลงฝ่อ

การใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วย สูตรปราบโรค
ส่วนผสม
1. หัวเชื้อจุลินทรีย์หน่อกล้วย จ้านวน 1 ส่วน
2. กากน้้าตาล จ้านวน 1 ส่วน
3. น้้าส้มสายชูกลั่น 5% (ให้ใช้ของ อสร.) จ้านวน 1 ส่วน
4. เหล้าขาว 35 ดีกรี จ้านวน 1 ส่วน
วิธีทำ
นำส่วนผสมทั้งหมดเอามารวมกันและคนให้เข้ากัน หมักไว้ 24 ชม. ใช้ได้เลย

วิธีใช้
1.ใช้กับพืช อัตรา 10 – 15 ซีซี + น้้า 20 ลิตร พ่น
2.ใช้กับสัตว์ ก้าจัดหมัดหมา,เห็บ,เหา อัตรา 20 ซีซี + น้้า 20 ลิตร ใช้อาบ
3.คน ใช้ทางแก้กลาก, เกลื่อน ฯลฯ