Thursday, 7 December 2023

คำอธิษฐาน วันตักบาตรเทโว เนื่องในวันออกพรรษา

เนื่องในวันออกพรรษา การเวียนเทียน และการตักบาตรเทโวโรหณะวันที่สำคัญที่สุดของชาวพุทธคือ วันออกพรรษาไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ ถ้าเป็นไปได้ ให้หยุดงานเลย เตรียมของใส่บาตรไปทำบุญ ตักบาตรเทโวโรหณะ

เพื่ออนุโมทนาบุญกับพระสงฆ์ที่อยู่ในพรรษาครบสามเดือน การเตรียมอาหารในงานตักบาตรเทโวโรหณะ อาหารของเรา อีกอย่างที่จะต้องใส่คือข้าวต้มมัด ให้เราแกะออก อย่าใส่ทั้งมัดให้นึกถึงพุทธกาลเลยว่าในวันออกพรรษา หลังจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

โปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ตลอด พรรษาแล้ว พระองค์เสด็จมายังโลกมนุษย์มีบันไดแก้ว บันไดเงิน บันไดทอง ทอดลงมา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาจาก บันไดแก้ว มีพระอินทร์ พระพรหม อนุโมทนาอยู่ทั้ง ๒ ข้าง พระองค์ทรงแสดงปราฏิหารเปิด ๓ โลกให้ได้เห็นถึงกัน ทั้งหมด เมืองนรกจะเห็นเมืองมนุษย์ แล้วก็เมืองมนุษย์จะเห็นสวรรค์ ก็จะเห็นผู้ที่มีฤทธิ์ในจักรวาล ทั้งหลายลงมาส่งพระพุทธเจ้า คนในประเทศอินเดียเป็นแสน ๆ คน เห็นพระพุทธเจ้าในคราวเดียวกัน แล้วด้วยพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ และสังฆานุภาพ ทำให้ทุกคนเกิดความปิติ สุข เพิามพูลบารมี เป็นบุญอัศจรรย์ไปในทิศทางเดียวกันและทุกคนก็จะทำข้าวต้มมัด ถวายฯ

ตั้งนะโม ๓ จบ อาราธนา สมาทาน ศีล ๕ แล้วอธิษฐานว่า ขอเม็ดข้าวที่เคยเลี้ยงข้าพเจ้ามา ตั้งแต่เล็ก จงได้มีส่วนใน บุญที่ข้าพเจ้าได้น้อมถวายแก่พระพุทธเจ้า ขอให้ข้าพเจ้า จงมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง”
“ข้าพเจ้าขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแล้วขออนุโมทนา กับพระสงฆ์ที่อยู่ครบไตรมาส ด้วยการถวายการตักบาตร เทโวโรหณะในครั้งนี้ จงส่งผลให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจาก นรกภูมิและอบายภูมิ ไม่ว่าข้าพเจ้าจะทำการสิ่งใด ขอให้ความสำเร็จจงเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าดุจที่พระสงฆ์ ครองผ้าครบ ๓ เดือน

บุญของข้าพเจ้ามีโอกาสจะได้สร้างบุญในพระพุทธศาสนา ขอให้แม่พระโพสพที่เลี้ยงตัวข้าพเจ้ามาจนถึงวันนี้ จงมีส่วนในบุญนี้ ข้าวทุกรวง น้ำทุกหยดในถุงนี้คือบุญของข้าพเจ้า ขอถวายปฏิบัติบูชาไว้ในพระพุทธศาสนาและขอ อนุโมทนากับพระสงฆ์ที่อยู่ครบไตรมาส อานิสงฆ์ใด ที่พระสงฆ์ได้แล้ว ขออานิสงฆ์นั้น จงส่งผลให้ข้าพเจ้า และครอบครัวประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรือง

ทรัพย์ของข้าวเจ้าบริสุทธิ์ดีแล้ว ขอน้อมถวายเป็นปฏิบัติบูชา ท่านทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคยเอ่ยถึงอ้างถึงจะเป็นเทวดา หรือมนุษย์ จงจดจำข้าพเจ้าด้วยว่าข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัย เป็นสรณะ ขอถวายเป็นปฏิบัติบูชาและขออนุโมทนา กับพระสงฆ์ที่อยู่ครบไตรมาส อานิสงฆ์ใดที่พระสงฆ์ได้แล้ว ขออานิสงฆ์นั้นจงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัว ประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองด้วยเทอญ

เวียนเทียน รอบที่ 1 สวดพระพุทธคุณตลอดเวลา (อิติปิโส ภะคะวา อะระหังฯ)เวียนเทียน รอบที่ 2 สวดพระธรรมคุณตลอดเวลา (สวาขาโต ภะคะวะตา ธัมโมฯ)เวียนเทียน รอบที่ 3 สวดพระสังฆคุณตลอดเวลา (สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวากะสังโฆฯ)เวียนเทียน ครบสามรอบ เสร็จ อธิษฐาน ว่า

ถ้าข้าพเจ้าเคย เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสาร จนได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในครั้งนี้ กรรมใดก็ดี ที่ข้าพเจ้าเคยพลาดพลั้งและจาบจ้วงล่วงเกินผู้ที่มีพระคุณ ผู้มีบุญคุณ บิดามารดา ปู่ย่าตายาย ครูบาอาจารย์ จากคำพูด ความคิด และการกระทำของข้าพเจ้า ขออำนาจกุศลความดีจากการทำบุญ เวียนเทียน

ในครั้งนี้ จงส่งผลเป็นอโหสิกรรม แล้วความเห็นใดที่เป็นความเห็นผิด จากทำนองคลองธรรมที่ข้าพเจ้าเคยกระทำมา ขออำนาจของทาน ศีล ภาวนา และการเวียนเทียน ในครั้งนี้ จงส่งผลให้ข้าพเจ้าเป็นมนุษย์สมบัติ เจริญรุ่งเรืองในสัมมาอาชีพ และปัจจัยสี่ ขอให้อายุมั่น ขวัญยืน และขอให้ข้าพเจ้า หลุดพ้นจากความเห็นผิดจนกว่าจะหมดอายุขัยหรือสิ้นชีวิตลง ขออำนาจกุศลความดีที่จะรักษาศีลต่อไปนี้ จงส่งผลให้ข้าพเจ้า เป็นผู้มีสติอยู่ตลอดเวลา กระทำการสิ่งใด ประสงค์สิ่งใด ระลึกถึงสิ่งใด ปรารถนา อธิษฐานถึงสิ่งใด ขอให้สำเร็จ สำฤทธิ์ผล โดยเร็วพลัน

ถ้าข้าพเจ้าเคยมีกรรมประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกิน ในคุณของพระรัตนตรัยในคุณของบิดามารดา คุณของครูบาอาจารย์ ในภพใดชาติใดก็แล้วแต่ ขออำนาจความศรัทธาของข้าพเจ้า จงส่งผลให้ความศรัทธานี้ ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีปัญญา เป็นผู้มีสติ เป็นผู้มีหิริโอตัปปะ เป็นผู้มีดวงจิตเข้าสู่กระแสธรรม อยู่ในการปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง และเกิดความสุขความเจริญแก่ข้าพเจ้าและบุคคลอันเป็นที่รัก และผู้มีพระคุณทุกๆท่าน ตลอดชีวิต

ท่านทั้งหลายจงจดจำข้าพเจ้าไว้ว่า ข้าพเจ้าเป็นคนไทย สัญชาติไทย นับถือพระพุทธศาสนาท่านทั้งหลายจงจดจำข้าพเจ้าไว้ว่า ข้าพเจ้าเป็นคนไทย สัญชาติไทย นับถือพระพุทธศาสนาท่านทั้งหลายจงจดจำข้าพเจ้าไว้ว่า ข้าพเจ้าเป็นคนไทย สัญชาติไทย นับถือพระพุทธศาสนา

อานิสงฆ์ของการทำบุญในวันออกพรรษานี้ก็จะส่งผลให้ทุกๆคน ประสบความสำเร็จ สมหวัง สมปรารถนา ตามคำอธิษฐาน ทุกประการ หมดหนี้ หมดทุกข์ หมดโศก หมดโรค หมดภัย ห่างไกลแคล้วคลาดต่อศัตรู หมู่มาร คนพาล ชีวิตได้เจอคนที่รักจริง ภพภูมิที่ดี บังเกิด โชคดี ดวงดี และมีชัย ทุกประการ

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/3njOzDp