Sunday, 14 April 2024

คะน้าเ ด็ ดย อด ปลูกครั้งเดียวอยู่ได้นานถึง 4 ปี เก็บผลผลิตได้ทั้งปี รายได้งาม

ผักคะน้าเป็นผักสวนครัวที่สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี ช่วงเวลาที่ปลูกได้ผลดี ที่สุดอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเมษายน ในการปลูกคะน้าของสวนแต่ละแห่งจะไม่เหมือน ซึ่งการปลูกคะน้าเกษตรกรส่วนใหญ่ มักจะใช้เมล็ดพันธุ์ปลูกแล้วเก็บข ายไปทั้งต้น เมื่อหมดรุ่นแล้วลงแปลงปลูกใหม่ไปเรื่อยๆ…แต่วันนี้ มีคะน้าแบบใหม่ “คะน้าเด็ ดยอ ด” ที่สามารถเก็บยอ ดมาข าย หรือนำมาประกอบอาหารได้หลายครั้ง นานหลายปี

“คะน้าเด็ ดยอ ด มีชื่อภาษาอังกฤษว่า petit kale หรือปูเล่ เป็นที่รู้จักในบ้านเรามานานร่วมสิบปี หลังกรมส่งเสริมการเกษตรได้นำเข้าต้นพันธุ์จากจีนมาทำการทดลองปลูกและขย ายพันธุ์เพื่อจะส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก แต่ปรากฏว่า เกิดการกลายพันธุ์ให้ยอ ดแค่ครั้งเดียวและเหมือนคะน้าทั่วไป เพราะสภาพแวดล้อมบ้านเราไม่เอื้อให้ปลูกได้ เลยต้องหาวิธีการใหม่”รศ.ดร.วรรณา สนั่นพานิชกุล ผู้จัดการศูนย์ขยายพันธุ์พืชสย าม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เผยถึงที่มาของคะน้าเด็ ดยอ ดแบบใหม่…ด้วยการนำปูเล่ มาทำการเพ าะเลี้ ยงเนื้ อเยื่ อ

นอกจากจะได้ต้นที่มีลักษณะแต กต่างจากต้นเดิมสามารถเด็ ดยอ ดได้หลายครั้ง เด็ ดได้ทุกเดือน ต้นมีอายุยืน 1-4 ปี ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาให้น้ำให้ปุ๋ย ต่างจากต้นคะน้าเด็ ดยอ ดดั้งเดิม ที่เด็ ดได้ครั้งแรก หนเดียว แล้ว ต้องปลูกใหม่

“ต้นที่ได้จากการเพ าะเลี้ ยงเนื้ อเยื่ อ หลังจากปลูก 30-40 วัน สามารถเด็ ดยอ ดได้ครั้งแรก จากนั้นจะมียอ ดใหม่แต กออกมา 2-3 ยอ ด ต่อการเด็ ด 1 ยอ ด และเมื่อยอ ดชุดใหม่อายุ 25-30 วัน สามารถเด็ ดยอ ดได้อีก 2-3 ยอ ด แต่ละยอ ดจะแต กออกมาเช่นนี้ไปเรื่อยๆ”

ส่วนวิธีการปลูก รศ.ดร.วรรณา บอกว่า หากต้องการปลูกในเชิงพาณิชย์เพื่อค้าข าย การจะทำให้ต้นที่ปลูกมีความสม่ำเสมอ แข็งแรง และปลอ ดโร ค ควรปลูกในที่มีแสงแดดส่องถึง นํ้าไม่ท่วมขัง สภาพดินร่วน เหมาะกับการปลูกในโรงเรือนมีหลังคาคลุม ด้านหัวและท้ายโรงเรือนเปิดโล่ง ช่วยระบ ายอากาศ

หากจะปลูกตาม บ้านเรือนทั่วไป ควรเลือกตามแนวชายคาบ้าน หรือใส่กระถางตั้งวางปลูกก็ทำได้ แต่การปลูกลงแปลงดินจะเจริญเติบโตได้ดีกว่า แต่ต้องระวังอย่ าให้มีความชื้นมากเกินไป จะทำให้ต้นเน่าได้ สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการลดปริมาณการให้นํ้าในแต่ละวันลงไปจนกว่าพื้นที่ปลูกจะแห้ง

ศั ต รูของคะน้าเด็ ดยอ ด มีหลายชนิดแมลง ที่สําคัญม ากคือ พวกหน อนผีเสื้อต่างๆ วิธีการกําจัด หากมีน้อยให้เก็บตัวหนอนทำลาย หากมีมากให้ใช้สารจุลินทรีย์ บ าซิลลัสทูริงเยนซีส ฉีดพ่น สามารถกําจัดหนอนได้ดีมากอีกชนิดที่พบบ่อยๆ ได้แก่ เพลี้ยอ่อน วิธีกําจั ดให้ใช้นํ้าแรงๆ ฉีดพ่น หรืออาจใช้พวกใบย าสู บต ากแห้ง (ที่มวนบุหรี่) แช่นํ้าแล้วฉีดพ่นเป็นละอองฝอยๆ

โร คที่พบ เป็นพวกอาการเน่าของกลุ่มผักคะน้า หากความชื้นมากเกินไป วิธีแก้ไขให้ต กแต่งใบแก่ ใบแห้ง ให้แปลงปลูกโปร่ง ไม่แน่นทึบ อากาศถ่ายเทได้สะดวก รวมถึงอาจลดปริมาณนํ้าในแต่ละวันลง เพื่อให้ความชื้นในแปลงปลูกลดลง ปุ๋ย เสริมธาตุอาหารปุ๋ย สูตร 15-15-15 ระยะเวลาประมาณ 20 วัน ต่อครั้ง อัตรา 1 ช้อนชา ต่อนํ้า 10 ลิตร

นํ้า และความชื้นในฤดูฝนความชื้นสูง อาจไม่ต้องรดนํ้าทุกวัน ส่วนในฤดูหนาวหรือร้อนอาจพิจารณาให้นํ้าเพิ่มขึ้นได้ ผู้ปลูกต้องหมั่นสังเกตว่าหากความชื้นสูงในฤดูฝน ผักอาจเหี่ยวและเน่าเสียหาย แต่หากในฤดูร้อนให้นํ้าน้อยไป ยอ ดคะน้าจะเหนียว เป็นต้น ดังนั้นจึงต้องสังเกตความเหมาะสมตามสภาพแต่ละท้องถิ่น ใช้ต้นพันธุ์ดี ที่ผลิตจากระบบการเพ าะเลี้ ยงเนื้ อเยื่ อ

คะน้า ชนิดนี้ไม่ชอบชื้นแฉะแบบปลูกกลางแจ้งในฤดูฝน จําเป็น ต้องมีหลังคาป้องกันฝน หรือปลูกในโรงเรือนปลูกพืชคะน้า…เด็ ดยอ ด ปลูกครั้งเดียวอยู่ได้นาน 4 ปี ผักชนิดนี้ไม่จําเป็น ต้องใช้สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชในการดูแลรักษา ซึ่งนอกจากจะดีต่อสุขภาพของผู้ปลูกแล้ว ยังดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคอีกด้วย

สนใจติดต่อที่ 08-6084-6362 ไชยรัตน์ ส้มฉุนผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อที่ ดร. วรรณา สนั่นพานิชกุล อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โทร. (086) 084–6362