Saturday, 20 July 2024

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พืชเศรษฐกิจปลูกง่าย ตลาดต้องการสูง

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สายพันธุ์ส่วนใหญ่ที่ปัจจุบันเกษตรกรนิยมปลูกคือ สายพันธุ์ลูกผสม เพร าะปลูกดูแลง่าย และคุณภาพสูงกว่าพันธุ์ผสมเปิด จึงเป็นที่ต้องการของตลาดมาก แต่มีข้อเสียคือไม่สามารถเก็บเมล็ดไว้ทำพันธุ์ได้ เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ลูกผสม มีอายุเก็บเกี่ยว 100-120 วัน แหล่งปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ส่วนใหญ่อยู่ที่จังหวัดลพบุรี นครสวรรค์ สระบุรี นครร าชสีมา เลย เพชรบูรณ์ สุโขทัย กำแพงเพชร เป็นต้น

การเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ใน 1 ปีจะปลูก 2 ครั้ง

ครั้งที่1 จะเริ่มเพาะปลูกประมาณช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน ในช่วงฤดูฝน และเก็บเกี่ยวในเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน


ครั้งที่2 จะเริ่มเพาะปลูกประมาณช่วงเดือนธันวาคม ในช่วงฤดูแล้ง และเก็บเกี่ยวในเดือนมีนาคม-เมษายน แต่ข้าวโพดรุ่นนี้จะมีปริมาณผลผลิตน้อยเนื่องจากเป็นช่วงงฤดูแล้ง

พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่แนะนำคือ พันธุ์ ซี.พี.801 จะเจริญเติบโตได้ดีในสภาพที่ร าบ ที่เนิน สภาพดินสมบูรณ์ ปริมาณน้ำฝนปานกลาง และเนื่องจากมีฝักขนาดใหญ่ แกนเล็ก เมล็ดลึก ยืนต้นดีไม่สูงเกินไป ปลูกถี่ได้ อายุเก็บเกี่ยวฝักสดประมาณ 110 วัน ให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,500-2,000 กิโลกรัม ต่อไร่เลยทีเดียว

ทำไม…ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปลูกได้ไม่พอใช้ แต่ทำไมล้นตลาด??

หากพูดถึงปัญหาสินค้าเกษตรร าคาต กต่ำ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถือว่าเป็นพืชที่มีปัญหามากที่สุด เพร าะการปลูกข้าวโพดของประเทศไทย ให้ผลผลิตแบบกระจุกตัวไม่สม่ำเสมอ และ ความต้องการของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ต้องการข้าวโพดในปริมาณที่สม่ำเสมอและเท่ากันทุกๆเดือน

การเก็บเกี่ยวผลผลิตจะแบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล

ฤดูแรก เก็บเกี่ยวในช่วง เดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน มีผลผลิตออกมาสูงถึง 70% ของปริมาณผลผลิตทั้งปี (อุตสาหกรรมอาหารสัตว์มีต้องการข้าวโพดเพียงเดือนละ 8-9% ตลอด 4 เดือน)
ฤดูที่สอง เก็บเกี่ยวเดือนธันวาคม-มกร า คม ผลผลิตออกมา 25%
ฤดูที่สาม เก็บเกี่ยวเดือนมีนาคม-เมษายน มีผลผลิต 5%

การแก้ปัญหา ถ้าจะแก้ปัญหา ต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้ างการผลิตใหม่ ให้เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวข้าวโพดในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน ในช่วงฤดูฝน หันมาปลูกข้าวโพดช่วงเดือนธันวาคม ในช่วงฤดูแล้ง ในสัดส่วนที่มากขึ้น นอกจากจะสอดคล้องกับความต้องการใช้แล้ว ยังแก้ปัญหาข้าวโพดจะขึ้นร าได้อีกด้วย

เรียบเรียงโดย เพจธรรมะเกษตรก้าวหน้า