Saturday, 20 July 2024

ข้อดีและข้อจำกัด ของการทำเกษตร แบบผสมผสาน

สวัสดีครับสมาชิกและแฟนเพจ ธรรมะเกษตรก้าวหน้าทุกท่าน วันนี้เรานำเนื้อหาเกี่ยวกับข้อดีและข้อจำกัดของการทำเกษตรแบบผสมผสานมาให้ท่านที่ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นเกษตรกร ที่คิดว่าจะทำก่อนหรือหลังวัยเกษียณควรอย่างยิ่งที่
ต้องทำความเข้าใจและศึกษาให้ละเอียดถี่ถ้วนลงรายละเอียดจนสร้างแนวคิดกับรูปแบบการเกษตรก่อนลงมือปฏิบัติครับ

การปลูกพืชแบบเกษตรแบบผสมผสาน นั้นก็ถือเป็นกิจกรรมที่จะต้องทำกันอย่างต่อเนื่องกันเลยด้วยนะครับ เพราะมันจะมีผลผลิตต่างๆ ให้เราได้เลือกทำกันตลอดทั้งปีและที่สำคัญนั้น การทำเกษตรในลักษณะแบบนี้นั้น มันก็จะทำให้เรามีความสุข ที่เราได้เลือกทำการเกษตรที่ดีและต่อเนื่องนั่นเอง ลองมาพิจารณาดูกันครับว่ามีอะไรบ้าง

ข้อดีของการทำเกษตรแบบผสมผสาน
1.เป็นตัวชี้วัดได้ว่าเกษตรกรทุกคนนั้นมีอาการเพียงพอต่อการบริโภคหรือไม่ มีงานทำที่ดีหรือไม่ และที่สำคัญ มีรายได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่
2.การทำการเกษตรแบบผสมผสานนั้นถือเป็นการจัดการระบบของกิจกรรมการผลิตในไร่น่า ไม่ว่าจะเป็น พืช สั ต ว์ ประมงต่างๆ ให้มีการผสมผสานเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเกื้อกูลกัน

3.ทำให้การบริโภคไปนั้นก็รู้สึกสบายใจได้อีกด้วย เรียกได้ว่าการบริโภคพืชผักที่มาจากระบบเกษตรชนิดนี้นั้นก็ย่อมจะทำให้เราได้รับแต่สิ่งที่ดีเข้าสู่ร่างกาย
4.ทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรนั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีและที่สำคัญก็ย่อมจะทำให้เกิดทุนหมุนเวียนภายในไร่ได้เป็นอย่างดี

5.ฟื้นฟูสภาพความสมดุลของธรรมชาติให้กลับมาดี ไม่ว่าจะเป็นความสมบูรณ์ของดิน ความสะอาดของน้ำ การดูดซึมน้ำใต้ดินมาใช้ประโยชน์ในหน้าแล้งของพืช
6.เกิดการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ชุมชน และสังคมในการมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรต่างๆ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการผลิต

ข้อเสียของการทำเกษตรแบบผสมผสาน
1.การเกษตรแบบผสมผสานนั้นสิ่งที่จะต้องมีและพร้อมมากที่สุดนั้นก็คือที่ดิน ทุน แรงงาน ที่เหมาะสมกับการทำการเกษตร
2.ต้องมีความอดทนที่สูง มีความขยันเข้ามาร่วมด้วย จึงจะสามารถที่จะประสบความสำเร็จในการวางแผนและการจัดการทรัพยากรต่างๆ ให้ดีและมีประสิทธิภาพ
3.ผลผลิตจากการทำเกษตรแบบผสมผสานค่อนข้างจะให้ปริมาณน้อยกว่าระบบเกษตรแบบเชิงเดี่ยว

ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดีๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น”

เรียบเรียงโดย: ธรรมะเกษตรก้าวหน้า