Friday, 23 February 2024

ข้อกฎหมายที่เจ้าของที่ดินต้องรู้ ก่อนขุดหรือถมดินต้องขออนุญาต ไม่ทำตามโทษจำคุก 1 ปี

รู้หรือไม่ การขุดดิน หรือขุดบ่อ ถ้าเป็นการขุดขนาดใหญ่ ต้องทำเรื่องขออนุญาตให้เรียบร้อยก่อน ขุดดิน ขุดบ่อ เล็กๆ น้อยๆ สำหรับใช้ในครอบครัวคงไม่เป็นไร แต่ถ้าขุดชุดใหญ่ หากไม่แจ้ง ผิดกฎหมายแน่นอน

ก า ร ขุ ด ดิ น ลึ ก เ กิ น 3 เ ม ต ร หรือพื้นที่ปากบ่อเกินกว่า 10,000 ตารางเมตร และปากบ่อดินมีระยะห่างถึงเขตที่ดินข้างเคียง เกิน 2 เท่าของความลึก เพราะ การกระทำดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อการพังทลายของดิน จึ ง ต้ อ ง ข อ อ นุ ญ า ต จัดการป้องกันการพังทลายของดิน โดยต้องได้รับการรับรองจากวิศวกรเสียก่อน

การถมดินที่มีพื้นที่เกิน 2,000 ตารางเมตร จะต้องจัดให้มีการระบายน้ำอย่างเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น หรือเจ้าของที่ดินข้างเคียง และต้องแจ้งการถมดินนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนดำเนินการ

พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๑๗ ผู้ใดประสงค์จะทำการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตรหรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

โดยยื่นเอกสารแจ้งข้อมูล ดังต่อไปนี้
1) แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทำการขุดดิน
2) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง
3) รายการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 6
4) วิธีการขุดดินและการขนดิน
5) ระยะเวลาทำการขุดดิน
6) ชื่อผู้ควบคุมงานซึ่งจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
7) ที่ตั้งสำนักงานของผู้แจ้ง
8) ภาระผูกพันต่าง ๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทำการขุดดิน
9) เอกสารและรายละเอียดอื่น ๆ ที่คณะกรรมการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๒๔ การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินไม่เกินสามเมตร เมื่อจะขุดดินใกล้แนวเขตที่ดินของผู้อื่นในระยะน้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อดินที่จะขุดดิน ต้องจัดการป้องกันการพังทลายของดินตามวิสัยที่ควรกระทำ

มาตรา ๒๖ ผู้ใดประสงค์จะทำการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง และมีพื้นที่ของเนินดินไม่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด ต้องจัดให้มีการระบายน้ำเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอื่น

พื้นที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินสองพันตารางเมตร
การถมดินที่มีพื้นที่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพื้นที่เกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดตามวรรคหนึ่ง นอกจากจะต้องจัดให้มีการระบายน้ำตามวรรคหนึ่ง ต้องแจ้งการถมดินนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

ถ้าผู้แจ้งได้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคสามโดยถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มต้นทำการถมดินตามที่ได้แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบรับแจ้ง ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๗ วรรคสาม วรรคสี่และวรรคห้า มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

เพราะฉะนั้นเรามาทำความเข้าใจกันนะครับ ว่าขนาดบ่อเป็นอย่างไร กว้างใหญ่ยาวขนาดไหนถึงจำเป็นต้องขออนุญาต
ทุกครั้งที่ขุดบ่อขุดดิน ต้ อ งทำ ก า ร ข อ อนุญาต ห รื อ แ จ้ ง ต า ม ก ฎ ห ม า ย เมื่อ
1. ขุดดินพื้นที่ปากบ่อดินเกิน 6 ไร่ 1 งาน หรือประมาณ 1 หมื่นตารางเมตร
2. ขุดดินลึกเกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดไว้ตามกฎหมาย
3. มีการขุดดินลึกเกินกว่า 3 เมตร

และการขุดน้อยขนาดไหน ที่ ไ ม่ ต้ อ ง แ จ้ ง ก็ ไ ม่ ผิ ด ก ฎ ห ม า ย หรือกรณีไหนที่ได้รับการยกเว้น
1. ขุดบ่อน้ำที่มีพื้นที่ปากบ่อไม่เกิน 4 ตารางเมตร ไม่ต้องแจ้ง
2. ขุดดินสำหรับการทำฐานรากของอาคารไม่จำเป็นต้องแจ้งเรื่องขุด
3. การขุดของกรมชลประทานได้รับการยกเว้นการบังคับใช้กฎหมาย
4. ห้ามขุด หรือถมดินที่มีกฎหมายอื่นควบคุม

ถ้าบุคคลใดไม่ปฎิษัติตาม มาตรา ๓๕ ผู้ใดทำการขุดดินตามมาตรา ๑๗ หรือทำการถมดินตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม โดยไม่ได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๖ วรรคสี่ แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ