ข่าวดี! ธ.ก.ส.ปล่อยกู้ ครอบครัวละ 10,000 บาท ไม่มีค้ำประกัน

วันที่ 11 มีนาคม 2564 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ออกมาตรการพักห นี้ช่วยเกษตรกรสู้ กับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

พร้อมปล่อยเงิ นกู้ฉุกเฉิ นให้เกษตรกรและครอบครัวเกษตรกรร ายละ 10,000 บ าท คิดดอกเบี้ย 10 บ าทต่อเดือนโครงการสนับสนุนสินเชื่ อฉุ กเฉิ นสำหรับเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกร วงเงิ นรวม 20,000 ล้านบ าท

ธ.ก.ส.ปล่อยกู้มีร ายละเอี ยดดังนี้

1.วงเงิ นกู้ร ายละไ ม่เกิน 10,000 บ าท
2.อัตราดอกเบี้ ยคงที่เพียง 0.1% ต่อเดือน
3.กำหนดชำระคืนไ ม่เกิน 2 ปี 6 เดือน นับจากวันกู้

4.ม่ต้องใช้หลักประกัน
5.แบ่งค่ างว ดชำระได้ต ามความสามารถในการชำระคืน เช่น ร ายเดือน ร าย 3 เดือน และร าย 6 เดือน
6.พักชำระเงิ นต้นและดอกเ บี้ย 6 เดือนแรก นับจากวันกู้

ขอสินเชื่ อทั่วประเ ทศ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม – 30 มิถุนายน 2564

ทั้งนี้ สามารถแจ้ งความจำนงเข้าร่วมโครงการข้างต้นกับ ธ.ก.ส. ผ่านช่องทาง LINE Official BAAC Family หรือเว็ บไซต์

ขอบคุณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์