Thursday, 20 June 2024

ขุดสระน้ำในไร่นา นอกเขตชลประทาน ช่วยการเก็บกักน้ำในพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกร

กรมพัฒนาที่ดิน ได้ดำเนินโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน โดยการขุดสระน้ำในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร หรือบ่อจิ๋ว ให้กับเกษตรกร เพื่อเป็นการบรรเทาสภาพปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพ การเก็บกักน้ำในพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกร

เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลประทานได้มีแหล่งน้ำที่เหมาะสมกับการทำเกษตร ซึ่งคุณธัญญา สิงห์ประโคน อยู่หมู่ 11 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เป็นหนึ่งในเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

จากอดีตทำงานในกรุงเทพฯ ปล่อยที่ดินให้เช่าปลูกอ้อย แต่ผลผลิตไม่ได้คุณภาพ ไม่ได้ราคา เนื่องจากขาดแคลนน้ำเป็นจำนวนมาก จึงขอที่ดินคืน กลับมาบ้านเกิดหันมาทำการเกษตรด้วยตัวเอง และขอรับการสนับสนุนบ่อจิ๋ว จากสถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์

ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ เกษดี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ กล่าวต่อว่า หลังจากที่เกษตรกรได้บ่อทางกรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ก็ได้มาติดตามการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำซึ่งมันก็ต้องต่อเนื่องต่อยอดจากบ่อ ดูเรื่องของการชะล้างพังทลายของดินก่อน ดูเรื่องของหญ้าแฝกเป็นอันดับแรกก่อนเรื่องของการป้องกันการพังทลายของดิน

การอนุรักษ์ดินและน้ำแล้วก็แนะนำชาวบ้านที่ได้บ่อนี้ให้ใช้ประโยชน์จากบ่ออย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชต่างๆ แล้วก็หาวิธีการช่วยเหลือบูรณาการจากหน่วยงานอื่นๆ เช่นประมงก็จัดหาพันธุ์ปลาต่างๆเข้ามาช่วยเหลือและกระทรวงเกษตร นอกจากที่ได้บ่อได้องค์ความรู้แล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดินให้เรื่องของสารเร่ง พด. ต่างๆ แนะนำเรื่องการผลิตปุ๋ยหมักใช้เองจาก พด.1 การผลิตน้ำหมักชีวภาพจาก พด.2 แล้วก็หว่านปุ๋ยพืชสดปอเทืองเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน

สำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแล้วได้บ่อแล้วยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากโครงการเต็มที่ก็สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ตรงนี้เป็นแหล่งดูงานได้ว่าในพื้นที่ที่เราทำอยู่ในสภาพพื้นที่ลักษณะคล้ายๆกันก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ได้ไม่ว่าเรื่องของการปลูกพืชการทำการเกษตรบนขอบบ่อ