Wednesday, 17 April 2024

ขออนุโมทนาบุญ! มงคลสูงสุดของชีวิ ต นักร้องรุ่นใหญ่ “พรศักดิ์ ส่องแสง” ลาบวชในวั ย 60 ปี ขอดำรงตนอยู่ใต้ร่มก าส าวพั สต์

“พรศักดิ์ ส่องแสง” วั ย 60 ปีเข้าสู่รสพระธรรมแบบเรียบง่าย เมื่อ17 ม.ค.64 ณ วัดพุทธมงคล อ.เมือง จ.ก าฬสินธุ์กำหนดศึกษาพระธรรม 15 วัน โดยเป็นการบวชครั้งแรกในชีวิ ต ของพระพรศักดิ์ เพื่อแสดงมุทิต าจิต

งานฉลองอายุวัฒนะมงคล 84 ปีหลวงปู่หนูอินทร์ วัดพุทธมงคล ซึ่งตนเองเป็นลูกศิษย์และเป็นการอุปสมบทหมู่ 29รูป ก่อนเข้าสู่ร่มก าส าวพั สตร์เรียกเสียงร่วมอนุโมทนา สาธุบุญ จากบรรดาแฟนเพลงอย่ างแ พ ร่หลาย

เมื่อนายบุญเสาร์ ประจันตะเสนหรือ พรศักดิ์ ส่องแสง นักร้องลูกทุ่งรุ่นใหญ่ วั ย 60 ปี เจ้าของเพลงลูกทุ่งฮิตในตำนาน มีเ มี ยเด็กได้ประก าศลาบวชเพื่อทดแทนพระคุณบิด าม ารด า ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า…“มงคลสูงสุดของชีวิ ต คือการดำรงตนอยู่ใต้ร่มก าส าวพั สต์ สาธุ ข้าพเจ้า นายบุญเสาร์ ประจันตะเสน

มีความตั้งใจที่จะบ ร ร พช าในวันนี้ เพื่อทดแทนบุญคุณบิด าม า รด า จึงขอกราบลา ขอให้อ านิส งฆ์และกุศลผลบุญของการบ ร ร พช าข้าพเจ้า แ ผ่ไพศ าลถึงทุ กท่านโดยถ้วนทั่วกันเทอญ

”พร้อมได้เผยภาพบรรยา กาศพิธีอุปสมบทที่เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ณ วัดพุทธมงคลอำเภอเมือง จังหวัดก าฬสินธุ์ บรร ย ากาศเป็นไปอย่ างเรียบง่าย มีเพียงญ าติ และคนสนิทเท่านั้นที่ไปร่วมงาน

วันที่ชีวิตไม่ขาดทุน คีอวันที่ได้ทำบุญและให้อภัย วันที่ชีวิตได้กำไรคือวันที่เราได้ทำความดี

ขออนุโมทนาบุญ มงคลสูงสุดของชีวิ ต คือการดำรงตนอยู่ใต้ร่มก าส าวพั สต์