Monday, 24 June 2024

ขอธารน้ำใจ เมตตา คนละ 1️0 บาทช่วยช้างไทย

ข อความเม ตตา คนละ 1️0 บาทก็ได้ค่ะ ช่วยๆกันแชร์นะคะ ขออนุญาต แจ้งข่าว ขอความเมตตา คนก็ลำบ ากกันอยู่มากมาย แต่ช้างไทยก็กำลังข าดน้ำ ข าดอาหารขั้นวิ ก ฤ ติค่ะ ป่าแห้ งม าก แล้ งม าก ไ ม่มีนักท่องเที่ยว คุณ Lek Chailert ผู้หญิงตัวเล็กๆ ที่ต่อสู้เพื่อช้างมาตลอด 30 กว่าปี จ น ได้รับความช่ วยเหลือ จาก ฝรั่ง ที่อย ากช่วยช้างไทย และ สร้าง Elephant Nature Park ขึ้นมาได้ ตอนนี้รายได้จากฝรั่งที่ volunteer ห ายไปหมดค่ะ มีช้างหลายร้อยเชือก มีหมาแมว วัว ค วาย ที่ rescue มา รวม 3,000 ชีวิต และปางช้างใกล้เคียงอีก

คุณเหมียวขออนุญาตแจ้งข่าวมาค่ะ ช้างไทยตอนนี้ อ ด อย าก มากค่ะ อย ากจะขอความเม ตตาจากทุ กๆท่าน ช่วยกันคนละนิดคนละหน่อย 20, 50, 100 บาท 200 บาท เท่าไหร่ก็ได้ค่ะ เพื่อนๆ คะ ระหว่างที่คนลำบ าก หมอพยาบาลต่อสู้ ส งค ร ามไ ว รั ส ช้าง หมา แมว ที่ได้รับการ rescue มา ที่ Elephant Nature Park ที่เชียงใหม่ ก็ลำบ ากมากค่ะ

ปางช้างทุ กที่ ช้างกำลังอ ด อย ากไ ม่มีอาหารท าน เหมียว ขอข้อมูลจากคุณเล็ก ผู้หญิงตัวเล็กๆ ที่ต่อสู้เพื่อช้างมาก 30 กว่าปี เลยอยากจะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆ คนละนิดคนละหน่อยค่ะ โอนตรงเข้ามูลนิธิไปได้เลยค่ะ ช้าง ช้าง ช้าง กำลังลำบ ากมากค่ะ คุณ Lek Chailert ไปเยี่ยมปางช้างใกล้ๆ กับ Elephant Nature Park มา ช้างไม่มีข้าวท าน แต่ละตัวถู กล่ ามโซ่ เดินเหวี่ ยงไปมา = เครี ย ดมากค่ะ

ขอธารน้ำใจคนละนิดละหน่อย ช่วยเหลือโดยโอนเข้า

ธ. กสิกรไทย
เลขบัญชี 407-233-8885
ชื่อบัญชี มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม

“ขอบคุณค่ะคุณเหมียวที่คิดถึงพวกเราในยามยากลำบากเช่นนี้ ทางเราจะนำไปแชร์ให้กับที่อื่นที่เขายากลำบากด้วยเพราะบางที่ไม่มีอาหาร ช้างเราจะนำเงินไปซื้ออาหารมาให้ช้างค่ะ” คุณเล็กจะนำเงินไปแบ่งปันให้ปางช้าง หลายๆที่ค่ะ ถ้าอยาก/ดูข้อมูล เพิ่มเติม เข้าไปที่ facebook ของ Elephant Nature Park หรือ Lek Chailert ได้ค่ะ ขอความเม ตตาด้วยนะคะ ช่วยกันแชร์ต่อ หรือทำบุญคนละเล็กละน้อย 20, 50, 100, 200 เท่าไหร่ก็ได้ค่ะ ขออนุโมทนาบุญกับทุ กๆท่านมีเมตตานะค่ะ บอกบุญทั่วไทย


วันที่ชีวิตไม่ ข า ด ทุ น คือ วั น ที่ ทำ บุ ญ แ ล ะ ใ ห้ อ ภั

วั น ที่ ชี วิ ต มี กำ ไ ร คื อ วั น ที่ ตั้ ง ใ จ ทำ ค ว า ม ดี