Sunday, 25 February 2024

การทำบุญเข้าวัด การขอพรอธิษฐาน เชื่อว่ายังมีอีกหลายคนยังไม่รู้ วิธี

หลากหลายเรื่องราวที่มีความเชื่อต่างๆนานา ตั้งแต่ในยุคของสมัย อดีตและมีการสืบทอดต่อมาจนถึงในปัจจุบันนี้ เราจะเห็นได้ว่าได้มีความเชื่อที่ต่างกันออกไป การเข้าวัดทำบุญนั้น เวลาที่เราทำบุญใส่บาตรถวายสังฆทาน การขอพรอธิษฐาน ที่จะให้มีสิ่งที่ดีเข้ามากับตัวเรา ทั้งในเรื่องของการงาน การเงิน ในด้านของสุ ข ภาพร่างกาย ครอบครัว ความรัก เรื่องต่างๆ

เชื่อได้ว่าหลายๆคนก็มักจะไม่รู้ว่า แท้จริงแล้วนั้นการที่เราทำบุญเข้าวัด การขอพรอธิษฐาน เราควรที่จะอธิษฐานแบบไหน ถึงจะได้ผลที่ดีสำหรับตัวเรา

คำอธิษฐานเวลาทำบุญ ขอบุญจาก ( ธรรมทาน , สังฆทาน , วิหารทาน ) นี้ จงถึงแก่ เจ้าก ร ร มนายเวร และผู้ปกปักรักษาดูแลช่วย เหลือข้าพเจ้าและครอบครัวที่มีมาถึงตัวทุกภพทุก ภูมิ ขอบุญกุศล นี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบัน หากไม่ถึงเพียงใด

ขอให้คำว่าไม่มีไม่รู้ในสิ่งที่ดี จงอย่าได้ปรากฎขึ้นแก่ตัวข้าพเจ้า ขอให้เกิดในภพภูมิเขตประเทศที่มีพระพุทธศาสนาประดิษฐานอย่างมั่นคง และได้ศึกษาพระธรรมได้อย่างเข้าใจถ่องแท้ลึกซึ้ง ตลอดจนกว่าจะเข้าพระนิพพานด้วยเทอญ ขอท่านพระยมราชจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญบุญของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเทอญ

“การให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง” เพื่อเป็นการลด วิบากก ร ร มให้ลดลง อโหสิก ร ร มก่อน แล้วแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลเป็นหลักใหญ่

เพื่อที่จะทำให้การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเรานั้นมีความราบรื่นดีขึ้น และมีความสงบมากขึ้น ขอให้ทุก ท่านที่ได้กระทำตามนี้จะได้ผลที่ดีในทันตา และจะพ้นกับปัญหาต่างๆที่มีเข้ามา ให้มีการใช้ชีวิตในทุกๆเรื่องได้อย่างราบรื่น มีความสุข ความเจริญ รุ่งเรืองและมีความสงบสุขในทุกๆวัน

ขอบคุณข้อมูลจาก : share-si