กราบสาธุ สมเด็จพระสังฆราช ทรงประทานทุนจำนวน ๑ ล้าน ๓ แสนบาท ช่วยวัดพระบ าทน้ำพุ

สวัสดีทุกท่าน วันนี้จะชวนทุก คน ร่วม กราบอนุโมทนาสาธุ พระเมตต าเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ทรงประทานทุนช่วยวัดพระบ าทน้ำพุ จำนวน ๑ ล้าน ๓ แสนบาท ช่วยวัดพระบ าทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศ าคตญ าณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ทรงประทานทุนช่วยวัดพระบ าทน้ำพุ จำนวน ๑ ล้าน ๓ แสนบาท พระราชวิสุทธิประชานาถ หรือหลวง่พออลงกต มอบถวายให้พระครูสิริจริย าภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี

เป็นตัวแทนเข้ารับทุนช่วยเหลือจากสมเด็จพระสังฆราช ในการประชุมมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมาสำหรับวัดพระบ าทน้ำพุนั้น ในแต่ละเดือนวัดจะมีค่ าใช้จ่ายประมาณ ๔ ล้านบาท

ซึ่งตลอดที่ผ่านมา สำหรับวัดพระบาทน้ำพุนั้น ในแต่ละเดือนวัดจะมีค่าใช้จ่ายที่ต้องแบกรับภาระ โดยประมาณ สี่ล้านบาท ซึ่งในบางครั้งเงินทุนโดยเฉพาะที่ใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลนั้นไม่เพียงพอ วัดมีเงินไม่พอเพียงกับค่าใช้จ่าย บางเดือนต้องติดลบ จนเกิดเป็นภาพของพระราชวิสุทธิประช านาถหรือหลวงพ่ออลงกต ติกฺขปญฺโญ เจ้าอาว าสวัดพระบ าทน้ำพุ

พวกเราจึงได้เห็นภาพของพระราชวิสุทธิประชานาถหรือหลวงพ่ออลงกต ติกฺขปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ต้องออกเดินบิณฑบาต

เพื่อหาปัจจัยเพิ่มเติมนั่นเองสำหรับท่านใดอยากร่วมทำบุญก็สามารถร่วมได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลย